Wspieramy Ukrainę! Stop wojnie!

Pomoc tutaj »

 

REGULAMIN DLA STUDENTA

 1.  DEFINICJE

Administrator – UpSkills OÜ z siedzibą w Tallinnie, adres: Harjumaa Tallinn, Pae tn 25-47, 11414 Estonia,  będącą czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT o numerze: EE 102223332, zarejestrowaną w estońskim rejestrze handlowym pod numerem 14307305.

Opłata - opłata dokonywana przez zarejestrowanego Użytkownika, za wybrane przez Użytkownika pakiety lekcji, umożliwiająca dostęp do Odpłatnej Usługi Lekcji.

Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu przepisu art. 4 pkt. 1 Rozporządzenia 2016/679, odnoszące się do Gości lub Użytkowników będących osobami fizycznymi, jak również do osób fizycznych składających oświadczenia woli lub dokonujących czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Użytkowników.

Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia z wyłączeniem niedzieli i sobót oraz dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy; ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o dniach, pisanych z małej litery oraz bez wyraźnego wskazania, iż chodzi o Dni Robocze w rozumieniu niniejszego postanowienia, należy przez nie rozumieć dni kalendarzowe.

Gość – osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy prawa przyznają prawo do nabywania prawa oraz zaciągania zobowiązań, która korzysta z Serwisu internetowego, nieposiadająca aktywnego Konta w Serwisie internetowym lub niezalogowana na to Konto.

Wniosek o Darmową Lekcję- wiadomość pozostawiona przez Użytkownika poprzez funkcjonalność Serwisu, dotycząca możliwości skorzystania z darmowej lekcji w formie indywidualnej.

Komunikator - komunikator zintegrowany z Serwisem służący do komunikacji pomiędzy Studentem, Korepetytorem i Administratorem.

Korepetytor - osoba, wyznaczona przez Administratora do przeprowadzenia lekcji.

Student - każda osoba, która zaakceptowała warunki Regulaminu dla Studenta i założyła Konto w Serwisie. 

Użytkownik – osoba fizyczna powyżej 13 roku życia, (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), która posiada aktywne Konto w Serwisie internetowym i korzysta z Serwisu internetowego, będąc zalogowaną.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, a mianowicie Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – przestrzeń pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej Serwisu internetowego, zabezpieczona hasłem Użytkownika, dostępna przez Internet wraz z mechanizmami umożliwiającymi korzystanie z wybranych Usług. 

Materiały- treści o charakterze naukowym i edukacyjnym oferowane przez Administratora w ramach Odpłatnej Usługi Lekcji dostępne w Serwisie internetowym po utworzeniu Konta.

Odpłatna Usługa Lekcji – płatna usługa edukacyjna polegająca na nauczaniu języka angielskiego w sposób zdalny z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów internetowych oferowanych przez podmioty trzecie, umożliwiających prowadzenie rozmów głosowych, w sposób zapewniający ochronę bezpieczeństwa rozmów i prywatności.

Darmowa Usługa Lekcji – darmowe, prowadzone w sposób zdalny z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów internetowych oferowanych przez podmioty trzecie umożliwiających prowadzenie rozmów głosowych w sposób zapewniający ochronę bezpieczeństwa rozmów i prywatności spotkanie próbno-organizacyjne, podczas którego prezentowany jest m.in. sposób prowadzenia Odpłatnej Usługi Lekcji, Korepetytor poznaje Studenta i jego potrzeby aby móc dostosować tematykę zajęć, sposób nauczania oraz Materiały do indywidualnych potrzeb Studenta.

Polityka Prywatności – dokument „Polityka Prywatności Serwisu” określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Gości przez Administratora, udostępniony przez Administratora w ramach Serwisu internetowego w zakładce Regulamin / Polityka Prywatności.

Regulamin – niniejszy dokument „Regulamin Serwisu” określający zakres i warunki usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępniony przez Administratora w ramach Serwisu internetowego w zakładce Regulamin / Polityka Prywatności.

Rejestracja - proces zakładania Konta w Serwisie internetowym.

Rozporządzenie 2016/679 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Strona internetowa – strona https://buki.org.pl/

Serwis internetowy – strona internetowa umieszczona pod adresem https://buki.org.pl/ wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej części, przy wykorzystaniu której Użytkownika ma możliwość korzystania z Usług oferowanych przez Administratora.

Umowa – umowa o świadczenie Darmowej Usługi Lekcji, Odpłatnej Usługi Lekcji, Usługi Konta, Usługi Komunikatora, Usługi Newsletter zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, albo pomiędzy Gościem a Administratorem (umowa o świadczenie Usługi Newsletter), z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Usługa – usługa świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika lub Gościa w ramach Serwisu internetowego, będąca usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie; Administrator świadczy w ramach Serwisu internetowego następujące Usługi: Usługę Konta, Usługę Newsletter, Usługę Komunikatora. 

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 1014 roku o prawach konsumenta.

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu internetowego.

 2. Właścicielem i administratorem Serwisu internetowego jest Administrator.

 3. Regulamin, jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wiąże Użytkowników i Gości zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.

 4. Administrator podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu internetowego, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik lub Gość powinien zgłosić to Administratorowi za pośrednictwem adresu email: [email protected] Administrator niezwłocznie podejmie działania mające na celu przywrócenie właściwego funkcjonowania Serwisu internetowego.

 5. Treść oraz wygląd Serwisu internetowego oraz Materiały udostępniane Użytkownikom i Gościom w ramach Serwisu internetowego stanowią własność intelektualną Administratora lub jego licencjodawców i są objęte ochroną wynikającą z ustawy dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub inną tożsamą wynikająca z ustawodawstw innych państw i nie mogą być kopiowane.

 6. Przed korzystaniem z funkcjonalności Serwisu internetowego prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi postanowieniami Regulaminu, jak również wszystkimi postanowieniami Polityki Prywatności dostępnej pod następującym adresem internetowym: https://buki.org.pl/polityka-prywatnoci/. W razie potrzeby Regulamin i Politykę Prywatności można pobrać oraz sporządzić ich wydruk.

 7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu wskazują na prawa lub obowiązki Serwisu internetowego należy przez nie rozumieć prawa lub obowiązki Administratora. 

 8. Wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące „Konsumenta” odnoszą się do Użytkowników będących osobami fizycznymi, w tym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

 9. Wszelką korespondencję dotyczącą zawieranych lub zawartych Umów należy kierować do Administratora pocztą tradycyjną na następujący adres: Harjumaa Tallinn, Pae tn 25-47, 11414 Estonia, bądź w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: [email protected]

 10. Treść stron Serwisu internetowego oraz inne informacje udostępnione przez Administratora, w tym w szczególności informacje na temat pakietów Odpłatnych Usług Lekcji, zamieszczanych na stronach Serwisu internetowego oraz ich ceny, są wyłącznie zaproszeniem do negocjacji lub zawarcia Umowy, a tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 11. Serwis internetowy umożliwia w szczególności:

  • przeglądanie zawartości Serwisu internetowego; 

  • wysłanie Wniosku o Darmową Usługę Lekcji;

  • rejestrację i utrzymanie Konta Użytkownika;

  • skontaktowanie się przez Gościa lub Użytkownika z Administratorem;

  • korzystanie z Usług oraz Darmowej Usługi Lekcji i Odpłatnej Usługi Lekcji;

  • dokonanie zapisu na Usługę Newsletter.

 12. Wszelkie płatności za Odpłatne Usługi Lekcji, o których mowa w Regulaminie, muszą być dokonywane z góry. Zaksięgowanie płatności za Odpłatną Usługę Lekcji na rachunku bankowym Administratora jest warunkiem korzystania z tej Usługi.

 13. Użytkownicy korzystający z Odpłatnych Usług Lekcji świadczonych przez Administratora, wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

 

 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Gość lub Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem  do Internetu:

 • Procesor: architektura x86 2GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach

 • Pamięć operacyjna: 4GB

 • Monitor i karta graficzna

 • Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca

 • Mysz lub inny manipulator + klawiatura

 • Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s,

oprogramowanie:

 • System Operacyjny:

 • System MS Windows 10 lub nowszy,

 • Ubuntu 16 lub nowszy,

 • MacOS 10.13 lub nowszy,

 • Android 7.0 lub nowszy,

 • iOS 10.0 lub nowszy

dostęp do poczty elektronicznej (tj. aktywne konto poczty elektronicznej); 

przeglądarka internetowa:

 • Google Chrome 64 lub wyżej,

 • Microsoft Edge 40 lub wyżej,

 • Firefox 58 lub wyżej,

 • Safari 11 lub wyżej

Ponadto przy korzystaniu z Usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego Administrator zaleca, aby Użytkownik posiadał zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

 1. Gość i Użytkownik mają obowiązek podać wyłącznie swoje prawdziwe dane. Podając dane Użytkownik oświadcza, że dane są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika fałszywych danych, Administratorowi przysługuje prawo odmowy Rejestracji lub - w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu Rejestracji – prawo zablokowania Konta Użytkownika. O fakcie oraz przyczynach odmowy Rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany we Wniosku o Darmową Lekcję.

 2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji swoich danych osobowych (w szczególności adresu e-mail), o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez edytowanie zmian po zalogowaniu się na Konto Użytkownika. W tym celu Użytkownik powinien zalogować się do swojego Konta oraz przejść do zakładki „Twoje Konto” a następnie kliknąć w guzik „Edytuj moje Konto”.  

 3. Gość i Użytkownik mają obowiązek korzystać z Serwisu internetowego zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynności za jej pośrednictwem.

 4. Administrator może pozbawić Gościa lub Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym w razie: 

 1. korzystania przez Gościa lub Użytkownika z Serwisu internetowego w sposób niezgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego;

 2. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Gościa lub Użytkownika, zwłaszcza w przypadku gdy będą to dane fałszywe lub dane innej osoby; 

 3. dopuszczenia się za pośrednictwem Serwisu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Gości lub Użytkowników Serwisu internetowego.

 4. w razie umieszczania w Serwisie wpisów bezprawnych, w szczególności:

 • treści popierających radykalne poglądy lub postawy społeczne, w tym w szczególności mające charakter dyskryminacji rasowej, etnicznej, ze względu na płeć, wyznanie itp.,

 • treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy,

 • treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,

 • treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje,

 • treści pornograficznych,

 • treści komercyjnych, reklamowych, promocyjnych,

 • treści propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, rasizm, przemoc, itp.

 • treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, w tym w szczególności autorów podręczników i innych opracowań naukowych,

 • treści skopiowanych z innych serwisów internetowych lub zawierających linki do innych serwisów internetowych.

 1. Wszelkie wpisy bezprawne będą usuwane z Serwisu internetowego, a Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia wobec Użytkownika, który dokonuje zamieszczenia bezprawnych treści wskazanych powyżej do podjęcia określonych działań faktycznych i prawnych w tym zablokowania Konta, jak również wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi, w szczególności w przypadku zgłoszenia naruszenia praw autorskich osób trzecich.

 2. Gość i Użytkownik mają możliwość otrzymywania od Administratora informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Gościa lub Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter), zgodnie z postanowieniami pkt. VIII Regulaminu.

 3. Serwis udostępniany jest na rzecz Użytkowników bez konieczności Rejestracji, w przypadku korzystania z Usługi w postaci przeglądania treści Serwisu internetowego. 

 4. Korzystanie przez Użytkownika z Usług w postaci:

  1. Darmowej Lekcji 

  2. Odpłatnej Lekcji 

  3. korzystania z Materiałów zamieszczonych przez Administratora,

  4. korzystania z Komunikatora 

- wymaga Rejestracji.

 1. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia nie mogą samodzielnie korzystać z Serwisu internetowego ani dokonać Rejestracji – w takim przypadku Rejestracji może dokonać wyłącznie rodzic lub opiekun prawny takiej osoby. Zawarcie Umowy w imieniu tej osoby następuje przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

 2. Użytkownicy niepełnoletni, którzy mają ukończone 13 lat mogą korzystać z Serwisu internetowego.

 3. Administrator ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji w Serwisie internetowym. Warunki promocji każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu internetowego lub w ramach Usługi Newsletter. 

 

 1. USŁUGA KONTA

 

 1. W celu korzystania z Darmowych Usług Lekcji i Odpłatnych Usług Lekcji, Gość zobowiązany jest do posiadania Konta.

 2. Administrator zapewnia Gościom możliwość zarejestrowania Konta, aby móc korzystać ze wszystkich Usług oraz Darmowej Usługi Lekcji i Odpłatnej Usługi Lekcji w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie. W tym celu Gość powinien uzupełnić formularz elektroniczny udostępniony przez Administratora w ramach Serwisu internetowego: Wniosek o Darmową Lekcję, podając imię, numer telefonu i adres e-mail. 

 3. Dokonanie Rejestracji w ramach Serwisu internetowego oraz utworzenie Konta wymaga dokładnego zapoznania się oraz zaakceptowania postanowień Regulaminu, jak również zapoznania się z Polityką Prywatności. Linki do obu powyższych dokumentów będą udostępnione rejestrującemu się Użytkownikowi wraz z formularzem elektronicznym służącym do Rejestracji w Serwisie internetowym. Akceptacji postanowień Regulaminu Użytkownik dokonuje poprzez zaklikanie odpowiedniego checkbox’u pod powyższym formularzem elektronicznym.

 4. Po pomyślnym wysłaniu formularza Gość otrzymuje informację: Dziękuję Ci! Wniosek został pomyślnie przesłany. Nasz menadżer wkrótce się z Tobą skontaktuje.

 5. Rejestracja w Serwisie internetowym i utworzenie Konta dokonywane są automatycznie z chwilą kliknięcia w link aktywujący, przesłany na adres mailowy Użytkownika, podany w formularzu elektronicznym: Wniosek o Darmową Lekcję.

 6. Dostęp do Konta jest zabezpieczony indywidualnym loginem (czyli podanym przy rejestracji adresem email) i obranym przez Użytkownika hasłem dostępowym. Każdorazowe logowanie się do Konta wymaga podania indywidualnego loginu oraz ważnego hasła dostępowego ustanowionego przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie internetowym lub podczas procedury zmiany hasła.

 7. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta z chwilą kliknięcia w link aktywujący, przesłany na adres mailowy Użytkownika, podany w formularzu elektronicznym: Wniosek o Darmową Lekcję.

 8. Po zarejestrowaniu Konta w Serwisie internetowymi Użytkownik ma możliwość tworzenia, edytowania i usuwania własnego profilu. Użytkownik uzupełnia profil o niezbędne informacje, wskazując: imię, nazwisko, adres email, telefon ewentualnie załączając swoje zdjęcie.

 9. W celu ustalenia szczegółów związanych z wykonaniem Darmowej Usługi Lekcji (w tym w celu ustalenia poziomu zaawansowania językowego Użytkownika i doboru Korepetytora)  przedstawiciel Administratora skontaktuje się z Użytkownikiem na wskazany przez niego numer telefonu. 

 10. W przypadku dokonania Rejestracji Umowa Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 11. Usługa Konta jest świadczona przez Serwis internetowy w taki sposób, że podejmowanie następujących działań: 

 1. utworzenie Konta w ramach Serwisu internetowego; 

 2. logowanie do Konta; 

 3. zmiana obranego hasła dostępowego do Konta; 

 4. edytowanie, przeglądanie i dokonywanie zmian w ramach Konta;

 5. usuwanie Konta; 

jest nieodpłatne. Jednakże opłacie podlega korzystanie z Odpłatnych Usług Lekcji. 

 1. Jeden Użytkownik jest uprawniony do utworzenia i posiadania wyłącznie odpowiednio 1 (jednego) Konta w ramach Serwisu internetowego.

 2. Administrator podejmuje działania mające na celu zapobieganie dostępu do Konta przez osoby niepowołane (inne niż Użytkownik). Jednakże te działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli sam Użytkownik, nie zachowuje odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Użytkownik powinien zachować w poufności swoje hasło dostępowe umożliwiające zalogowanie się do w ramach Serwisu internetowego i nie udostępniać go osobom trzecim. Administrator informuje, że nie zwraca się do Użytkownika o podanie hasła dostępowego, za wyjątkiem sytuacji, w której następuje logowanie się do Konta w ramach Serwisu internetowego. Ponadto w celu uniemożliwienia korzystania z Konta w ramach Serwisu internetowego przez osoby nieupoważnione i niepowołane, Użytkownik jest zobowiązany do dokonania niezwłocznego wylogowania się z Konta po zakończeniu korzystania z Serwisu internetowego. W szczególności Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z funkcjonalności automatycznego zapisywania loginów i haseł dostępnych w ramach niektórych programów komputerowych, w szczególności jeżeli do korzystania z Serwisu internetowego dochodzi z wykorzystaniem różnych urządzeń, czy też w ramach różnych numerów IP.

 3. Użytkownik posiadający aktywne Konto w ramach Serwisu internetowego ma możliwość zmiany hasła dostępowego w dowolnym momencie, jak również odzyskania utraconego lub zapomnianego hasła dostępowego do logowania się do Konta. 

 4. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyny. W tym celu Użytkownik powinien przesłać wiadomość elektroniczną do Administratora na adres: [email protected], obejmującą wniosek o usunięcie Konta. Administrator dokona usunięcia w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania żądania Użytkownika zgodnie z powyższym. Konto jednakże nie może zostać usunięte, jeśli Użytkownik ma aktywną Odpłatną Usługę Lekcji– do czasu zakończenia jej świadczenia.

 

 1. USŁUGA KOMUNIKATORA

 

 1. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownik uzyskuje dostęp do Komunikatora, który umożliwia Studentowi, Korepetytorowi i Administratorowi komunikowanie się ze sobą. 

 2. Administrator nie nadzoruje i nie posiada kontroli redakcyjnej nad treścią wiadomości, w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za treść wysyłanych wiadomości pomiędzy Studentem a Korepetytorem.

 

 1. DARMOWA USŁUGA LEKCJI

 

 1. Każdemu Użytkownikowi, który nie korzystał wcześniej z Odpłatnych Usług Lekcji przysługuje prawo do skorzystania z darmowego spotkania próbno-organizacyjnego, podczas którego prezentowany jest m.in. sposób prowadzenia lekcji, Korepetytor poznaje Studenta i jego potrzeby, aby moc dostosować tematykę zajęć, sposób nauczania oraz Materiały do indywidulanych potrzeb Studenta.

 2. Darmowa Usługa Lekcji trwa 50 minut.

 3. Darmowa Usługa Lekcji realizowana jest w sposób zdalny z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów internetowych oferowanych przez podmioty trzecie umożliwiających prowadzenie rozmów głosowych w sposób zapewniający ochronę bezpieczeństwa rozmów i prywatności. 

 4. W celu prawidłowego uczestnictwa w Darmowej Usłudze Lekcji Student powinien spełnić następujące wymaganie techniczno-sprzętowe:

 • Komputer,

 • Kamera (wbudowana lub zewnętrzna),

 • Mikrofon wbudowany lub zestaw słuchawkowy
  Zalecane: słuchawki z mikrofonem (redukują szum),

 • Komunikator internetowy,

 • Internet o prędkości minimum 1 Megabit.

 1. Darmową Usługę Lekcji uznaje się za rozpoczętą w momencie, w którym Korepetytor w umówionym momencie rozpocznie rozmowę przez komunikator internetowy.

 1. ODPŁATNA USŁUGA LEKCJI

  1. Odpłatna Usługa Lekcji udostępniana jest Użytkownikom w 4 pakietach:

 • Pakiet 5 lekcji,

 • Pakiet 10 lekcji,

 • Pakiet 20 lekcji,

 • Pakiet 50 lekcji.

 

 1. Administrator oświadcza, że całkowita cena za Pakiet jest podana na stronie Serwisu internetowego. Cena tam podana w dacie złożenia przez Użytkownika żądania zakupu pakietu wiąże Strony.

 2. Administrator podaje w ramach Serwisu internetowego cenę brutto, tj. cenę już uwzględniającą podatek od towarów i usług.

 3. Użytkownik dokonuje wyboru Pakietu poprzez kliknięcie w ikonę: ”zamawiam i żądam zakupu”.

 4. Zapłaty za zamówione Pakiety można dokonać wedle wyboru Użytkownika:

 • kartą debetową lub kredytową, za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności Fondy, akceptowane są następujące karty debetowe lub kredytowe: Visa, Mastercard;

 • przelewem bankowym, realizowanym za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności Paysera.

 1. Następnie Użytkownik klika w ikonę na dole formularza „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 2. Zawarcie umowy świadczenia Odpłatnej Usługi Lekcji dokonywane jest w chwili złożenia przez Użytkownika oświadczenia woli zakupu poprzez kliknięcie w przycisk znajdujący się na dole formularza, oznaczony jako: „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 

 3. Zaksięgowane wynagrodzenia za pakiet w pełnej kwocie na rachunku bankowym Administratora jest warunkiem rozpoczęcia świadczenia Odpłatnej Usługi Lekcji.

 4. W razie gdyby Użytkownika nie dokonał płatności, otrzyma od Administratora maila z informacją o braku płatności z żądaniem jej uiszczenia w terminie 3 dni z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od Umowy przez Administratora.

9. Umowa świadczenia Odpłatnej Usługi Lekcji zawierana jest z Użytkownikiem na czas oznaczony, tj. na czas trwania Usługi, który określony jest w harmonogramie ustalonym wspólnie z Użytkownikiem.

10.Każda lekcja w ramach pakietu trwa 55 minut.

11. Odpłatna Usługa Lekcji realizowana jest w sposób zdalny z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów internetowych oferowanych przez podmioty trzecie umożliwiających prowadzenie rozmów głosowych w sposób zapewniający ochronę bezpieczeństwa rozmów i prywatności.

12. W celu prawidłowego uczestnictwa w Odpłatnej Usłudze Lekcji Student powinien spełnić następujące wymaganie techniczno-sprzętowe:

 • Komputer,

 • Kamera (wbudowana lub zewnętrzna),

 • Mikrofon wbudowany lub zestaw słuchawkowy
  Zalecane: słuchawki z mikrofonem (redukują szum),

 • Komunikator internetowy,

 • Internet o prędkości minimum 1 Megabit.

13. W ramach Odpłatnej Usługi Lekcji Student ma prawo dostępu do Materiałów dydaktycznych przygotowanych przez Administratora. Student może korzystać z Materiałów wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Student nie jest uprawniony do korzystania z udostępnionych Materiałów ponad zakres dozwolonego użytku chronionych utworów, pod rygorem naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w materiałach dydaktycznych, w szczególności nie może korzystać z tych Materiałów w celach komercyjnych. 

14. Liczba dostępnych w ramach Odpłatnej Usługi Lekcji godzin lekcyjnych ma charakter gwarantowany co oznacza, że w przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie Administratora, którakolwiek z godzin lekcyjnych nie odbędzie się w terminie wynikającym z ustalonego harmonogramu, Odpłatna Usługa Lekcji będzie kontynuowana tak długo, by zrealizowane zostały wszystkie lekcje objęte Odpłatną Usługą Lekcji. Jeśli Administrator nie będzie mógł z jakichkolwiek przyczyn zrealizować określonej liczby lekcji do planowanej daty zakończenia Odpłatnej Usługi Lekcji, różnica wynikająca ze zrealizowanych płatności a wartością zrealizowanych lekcji zostanie zwrócona Studentowi przelewem na konto w terminie 14 dni od daty faktycznego zakończenia Odpłatnej Usługi Lekcji.

15. Po zawarciu Umowy świadczenia Odpłatnej Usługi Lekcji Student i Korepetytor ustalają harmonogram zajęć przy czym z uwagi na konieczność zapewnienia Korepetytorom przewidywalnego harmonogramu zajęć ze Studentami Administrator zastrzega, że pierwsza lekcja może odbyć się po kilku lub kilkunastu dniach od dnia zawarcia Umowy świadczenia Odpłatnej Usługi Lekcji, jednak nie później, niż dwudziestego dnia, licząc od daty zawarcia tejże Umowy przez Studenta. Student jest jednak uprawniony do żądania natychmiastowego wykonania Odpłatnej Usługi Lekcji o czym może poinformować Administratora wysyłając wiadomość na adres: [email protected] lub zaznaczając odpowiedni checkbox w Serwisie internetowym (zgłaszając takie żądanie Student jest informowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy w zakresie w jakim usługa zostanie wykonana).

16. W przypadku Odpłatnej Usługi Lekcji dopuszczalne jest odwołanie lub przełożenie lekcji przez Studenta na inny termin niż ustalony w harmonogramie zajęć z zastrzeżeniem, że Student ma obowiązek poinformować Administratora o odwołaniu lub przełożeniu lekcji na inny termin minimum 4 godziny przed planowaną lekcją na adres: [email protected]. Niedochowanie 4 godzinnego terminu na poinformowanie z winy Studenta powodować będzie uznanie lekcji za zrealizowaną.

17. Korepetytor ma prawo przełożyć zajęcia (tylko w przypadku choroby i innych ważnych przyczyn), powiadamiając o tym Studenta co najmniej 4 godziny przed lekcją. Jeżeli Student uzna, że Korepetytor zbyt często odkłada lekcje, ma prawo zwrócić się do Administratora z prośbą o zmianę Korepetytora.

18. Korepetytor może zostać wymieniony, jeżeli istnieją ku temu ważne powody (czasowa niezdolność Korepetytora do pracy lub inne ważne okoliczności), o czym Administrator powiadomi Studenta e-mailem lub telefonicznie. Jeżeli Student nie chce aby lekcje z nim prowadził inny Korepetytor, ma prawo poinformować Administratora o woli zakończenia lekcji. Różnica wynikająca ze zrealizowanych płatności a wartością zrealizowanych lekcji zostanie zwrócona Studentowi przez Administratora przelewem na konto w terminie 14 dni od daty powiadomienia o woli zakończenia lekcji.

19. Odpłatną Usługę Lekcji uznaje się za rozpoczętą w momencie, w którym Korepetytor w umówionym w harmonogramie zajęć momencie rozpocznie rozmowę przez komunikator internetowy.

20. W przypadku nieobecności Studenta w umówionym w harmonogramie zajęć momencie, Korepetytor powtarza próby kontaktu ze Studentem (co najmniej trzykrotnie). W tym przypadku godzina rozpoczęcia lekcji to godzina lekcji ustalona w harmonogramie zajęć. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Studentem w wyniku powyższych działań, lekcja jest uważana za zakończoną i zrealizowaną. 

21. Jeżeli w umówionym w harmonogramie zajęć momencie plus 5 (pięć) minut Student nie otrzyma wezwania od Korepetytora, jest on zobowiązany do niezwłocznego skontaktowania się z Administratorem na adres: [email protected]. Lekcja, która nie odbyła się z winy Korepetytora, przekładana jest w całości na inny dogodny dla Studenta termin.

22. Student może wnioskować o zawieszenie świadczenia Odpłatnej Usług Lekcji Klienta pod następującymi warunkami:

 • przerwa w lekcjach nie może trwać dłużej niż 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych;

 • Student poinformuje o woli zawieszenia zajęć co najmniej na 48 godzin przed kolejną planowaną lekcją wynikającą z ustalonego harmonogramu zajęć, jednocześnie informując Korepetytora o dokładnej dacie i godzinie: ostatniej lekcji przed przerwą, pierwszej lekcji po przerwie.

23. Wznawiając lekcje, Korepetytor i Student na nowo określają harmonogram zajęć.

24. Administrator zobowiązuje się wykonywać obowiązki wynikające z Regulaminu z należytą starannością oraz zobowiązuje się zapewnić Studentowi pomoc techniczną w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Odpłatnej Usługi Lekcji – przed pierwszą lekcją i w trakcie trwania Odpłatnej Usługi Lekcji. Jednak Administrator nie odpowiada za brak zastosowania przez Studenta minimalnych wymagań sprzętowych.

25. Administrator ma prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Studenta niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego w związku korzystaniem z usług.

26. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu Odpłatnej Usługi Lekcji, Administrator może wystosować prośbę do Studenta o wyrażenie zgody na nagrywanie Lekcji. Natomiast w przypadku Studentów niepełnoletnich dodatkowo zgoda musi zostać wyrażona przez rodziców lub opiekunów prawnych Studenta. Odpłatna Usługa Lekcji może zostać nagrana jedynie w celu sprawdzenia sposobu prowadzenia Lekcji przez Korepetytora, jakości pracy Korepetytora oraz w celu usprawnienia sposoby prowadzenia Lekcji w przyszłości. W tym celu Student udziela zgody na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku jednak tylko przez Administratora w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu Odpłatnej Usługi Lekcji, w tym samym na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych Studenta w powyższym celu, natomiast w przypadku Studentów niepełnoletnich dodatkowo zgoda musi zostać wyrażona przez rodziców lub opiekunów prawnych Studenta.

VIII. USŁUGA NEWSLETTER

1.   Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Administratora na podany przez Użytkownika lub Gościa adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje o uruchomieniu nowych funkcjonalności oraz usług w ramach Serwisu internetowego, czy też informacje o nowych usługach lub produktach Administratora, publikacje związane z nauką języka angielskiego.

2. Użytkownik lub Gość, zawierając umowę o świadczenie Usługi Newsletter z Administratorem, udostępnia swój prawidłowy adres poczty elektronicznej (e-mail), które podaje w formularzu elektronicznym zapisu na Newsletter udostępnionym w ramach Serwisu internetowego, bądź w trakcie tworzenia Konta. Po prawidłowym wypełnieniu formularza elektronicznego Użytkownik otrzyma od Administratora wiadomość e-mail na wskazany przez siebie w formularzu adres e-mail z linkiem, w który należy kliknąć celem potwierdzenia rejestracji, jak również z pełną informacją odnośnie zasad przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora. Użytkownik powinien niezwłocznie dokładnie zapoznać się z treścią przesłanej informacji o zasadach przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu 

3.   Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne. Użytkownik rozpoczynający korzystanie z Usługi Konta może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości Newsletter. Udzielenie zgody na otrzymywanie wiadomości Newsletter nie stanowi warunku korzystania z Usługi Konta, Darmowej Usługi Lekcji, Odpłatnej Usługi Lekcji, czy też Usługi Komunikatora. Jednakże Administrator zastrzega możliwość uzależnienia udzielenia rabatu lub upustu w opłacie za Odpłatną Usługę Lekcji od udzielenia zgody na przesyłanie Użytkownikowi informacji handlowych, w tym w formie Newslettera. 

4.  Rozpoczęcie świadczenia Usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z Usługi Newsletter. Częstotliwość przesyłania do Użytkownika lub Gościa wiadomości elektronicznych w ramach Usługi Newsletter zależy wyłącznie od decyzji Administratora.

5.      Usługa Newsletter jest bezpłatna. 

6.     Umowa o korzystanie z Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Gość lub Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w formie Usługi Newsletter bez konieczności podawania przyczyny, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z Usługi Newsletter (tj. wypowiedzeniem umowy o korzystanie z Usługi Newsletter). Taka rezygnacja (wypowiedzenie) ma skutek natychmiastowy. W celu rezygnacji z Usługi Newsletter (wypowiedzenia umowy) Użytkownik kieruje oświadczenie w tym przedmiocie (np. o treści „Rezygnuję z Usługi Newsletter”) do Administratora na następujący adres e-mail: [email protected] lub klikając w link aktywny o treści: „Rezygnuję” zamieszczony w stopce każdej wiadomości Newsletter przesłanej do Użytkownika. 

8.  Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, bądź zakończenia świadczenie Usługi Newsletter w dowolnym momencie oraz bez konieczności podawania przyczyny lub uzasadnienia, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników i Gości na podane przez nich adresy e-mail.

9. Wszelkie treści, grafiki, zdjęcia, rysunki, jak również ich fragmenty, przesyłane do Użytkowników lub Gości w ramach Usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jakiekolwiek korzystanie z nich przez Użytkowników jest dozwolone jedynie w granicach dozwolonego użytku osobistego zgodnie z przepisami ww. ustawy, jak również wyłącznie w granicach określonych postanowieniami pkt. XI Regulaminu.

 

IX. REKLAMACJE

 1. Obowiązkiem Administratora jest świadczenie na rzecz Użytkownika lub Gościa wybranej przez niego Usługi, w tym Darmowej Usługi Lekcji jak i Odpłatnej Usługi Lekcji zgodnie z Umową (postanowieniami Regulaminu). Administrator odpowiada wobec Użytkownika lub Gościa, za należyte świadczenie danej Usługi zgodnie z Regulaminem. W razie stwierdzenia przez Użytkownika lub Gościa, że Umowa jest nieprawidłowo wykonywana przez Administratora, przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji albo pocztą tradycyjną na następujący adres: Harjumaa Tallinn, Pae tn 25-47, 11414 Estonia albo pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: [email protected] 

 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię̨ i nazwisko, dane kontaktowe), jak również̇ wskazanie Usługi, której dotyczy reklamacji, przyczyny reklamacji oraz treść żądania. 

 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Administrator zwróci się do Użytkownika lub Gościa o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.

 4. Administrator ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji złożonej przez Użytkownika lub Gościa będącego w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej wpłynięcia do Administratora lub otrzymania informacji uzupełniającej. 

 5. Odpowiedź na reklamację Administrator przekazuje w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego Użytkownik lub Gość przesłał Administratorowi reklamację, lub inny adres e-mail wskazany przez ww. osoby w reklamacji lub wysyła pocztą tradycyjną na adres wskazany przez Użytkownika lub Gościa jeżeli ww. osoby zażądają w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

 

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może od umowy o świadczenie danej Usługi, określonej Regulaminem, zawartej z Administratorem, odstąpić bez podania przyczyny, składając Administratorowi stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia danej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpienia od umowy, którego wzór przekazywany jest Konsumentowi wraz z zawarciem umowy, jednak korzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest  poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta Administrator w terminie nie późniejszym niż 7 (siedmiu)  dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, dokona zwrotu opłaty uiszczonej za daną Usługę, chyba że ta Usługa została już na jego rzecz wykonana w całości, o którym to skutku Administrator poinformował Użytkowania przed wykonaniem Usługi, a Konsument zgodził się na wykonywanie tejże Usługi przed upływem 14 – dniowego terminu na odstąpienie od umowy.

 

XI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO SERWISU INTERNETOWEGO ORAZ TREŚCI I ZNAKÓW ZAWARTYCH W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Administrator lub jego licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich osobistych lub majątkowych, praw wynikających z rejestracji znaku towarowego oraz innych praw własności intelektualnych („Prawa Własności Intelektualnej”) w odniesieniu do Serwisu internetowego jako całości, jak też jego poszczególnych elementów. Zawarte w ramach Serwisu internetowego treści, teksty, koncepcje, zdjęcia, grafiki, logo i znak towarowy Buki, dźwięki, animacje i filmy, a także ich układ w ramach Serwisu internetowego, jak również sam Serwis internetowy jako całość, materiały edukacyjne udostępnione w ramach Serwisu internetowego, wiadomości Newsletter, są chronione prawem autorskim oraz innymi Prawami Własności Intelektualnej (,,Treści”).

 2. Korzystanie przez jakikolwiek podmiot z Serwisu internetowego (w tym z jej zawartości) nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych lub innych Praw Własności Intelektualnych do Treści. Użytkownik, Gość lub jakikolwiek inny podmiot może zapoznać się z tymi Treściami i korzystać z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3. Jeżeli co innego nie wynika wyraźnie z postanowień Regulaminu lub informacji zawartych w ramach Serwisu internetowego, wszelkie znaki towarowe, znaki handlowe, logotypy oraz inne oznaczenia umieszczone w Serwisie internetowym („Znaki”) są prawnie chronione. Zgoda na korzystanie z Serwisu internetowego przez Użytkownika, Gościa lub jakikolwiek inny podmiot nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na używanie Znaków pojawiających się w ramach Serwisu internetowego. Wszelkie użycie Znaków, bądź podobnych znaków lub nazw, jest zabronione, chyba że Administrator wyrazi zgodę na takie użycie w zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 4. Z wyłączeniem zakresu objętego zezwoleniem udzielonym w ramach Regulaminu, nie wolno Użytkownikom, Gościom lub jakimkolwiek innym podmiotom kopiować, pobierać, rozprowadzać, publikować, zmieniać lub wykorzystywać Treści lub jej części, jak również wszystkich Praw Własności Intelektualnej na jakiejkolwiek stronie internetowej lub w sieci komputerowej (w szczególności przy zastosowaniu jakichkolwiek środków rozpowszechniania elektronicznego) lub wykorzystywania Treści w jakikolwiek inny sposób, bez otrzymania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

 5. Administrator oświadcza, że w razie jakiegokolwiek naruszenia Praw Własności Intelektualnej do Treści lub Znaków, czy też do Serwisu internetowego jako całości lub jego poszczególnych części, będzie stanowczo egzekwował przysługujące mu lub jego licencjodawcom Prawa Własności Intelektualnej związane z Serwisem internetowym w pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, w tym między innymi na drodze postępowania karnego. 

 6. W odniesieniu do jakichkolwiek informacji, zdjęć lub materiałów, które Użytkownik lub Gość przekazuje Administratorowi korzystając z Serwisu internetowego, w tym np. własne zdjęcie wykorzystywane na swoim profilu, z momentem przekazania tych informacji, zdjęć lub materiałów, ten Użytkownik lub Gość udziela Administratorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tych treści (w całości oraz w jakiejkolwiek części) na terytorium Polski i całego świata, w celu ich umieszczenia, wyświetlania, przechowywania w Serwisie internetowym, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych, na początkowo czas oznaczony 5 (pięciu) lat, przy czym po upływie 5 (pięciu) lat umowa przekształci się na zawartą na czas nieoznaczony, a dla Użytkownika lub Gościa będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony za 2-letnim (dwuletnim) okresem wypowiedzenia, z prawem do udzielania przez Administratora sublicencji, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, a w szczególności:

 1. utrwalenia, zwielokrotnienia, wprowadzania do pamięci komputera i opublikowania treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy);

 2. zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi.

 1. Użytkownik i Gość wyraża zgodę na modyfikowanie treści oraz wykonywanie przez Administratora zależnych praw autorskich do utworów zależnych od przekazanych treści oraz upoważnia Administratora do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich. Administrator może używać dostarczonych treści według swojego uznania, w tym z oznaczeniem autorstwa lub bez.

 

XII. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Administratorem (w rozumieniu przepisu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia 2016/679) w odniesieniu do Danych Osobowych przekazywanych Administratorowi przez Użytkowników, Studentów lub Gości w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego lub Usługi jest Administrator.

 2. Administrator przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności Użytkowników, Studentów i Gości oraz do zachowania Danych Osobowych w tajemnicy, jak również deklaruje, że wdrożył odpowiednie środki organizacyjne i techniczne celem zapewnienia przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2016/679.

 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania Danych Osobowych przez Administratora zostały opisane w Polityce Prywatności, który znajduje się pod adresem internetowym: https://buki.org.pl/polityka-prywatnoci/

 4. Przed korzystaniem z Serwisu internetowego lub Usług, a w szczególności przed podaniem Administratorowi jakichkolwiek Danych Osobowych za pomocą formularzy elektronicznych udostępnionych w ramach Serwisu Internetowego, Użytkownik, Student oraz Gość powinni się dokładnie zapoznać z postanowieniami Polityki Prywatności.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi lub pytania odnośnie funkcjonowania Serwisu internetowego należy kierować drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: [email protected] Administrator zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane pytania, w szczególności w sytuacji, gdy na analogiczne lub podobne zagadnienie Administrator udzielił wcześniej wyjaśnienia oraz zamieścił je w zakładce „FAQ” lub podobnej w ramach Serwisu internetowego.

 2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 4. Ponadto szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 2. http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

 1. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: [email protected]

 2. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikiem lub Gościem a Administratorem, mogą być one poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego. 

 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Użytkownika lub Gościa ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa.

 4. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany dowolnych postanowień Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych, zmiany mogą także dotyczyć zmiany, cen i warunków wykonywania usług jednakże z zastrzeżeniem, że umowy zawarte przez Administratora z Gośćmi lub Użytkownikami przed dniem wejścia w życie nowych postanowień Regulaminu będą wykonywane według postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu zawarcia tych umów. 

 5. Zmiana Regulaminu dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści zmienianych postanowień Regulaminu w Serwisie internetowym na stronie pod adresem: https://buki.org.pl/oferta-publiczna-easyenglish/. Użytkownicy posiadający Konto zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy rejestracji. Jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od daty poinformowania Użytkownika o zmianie Regulaminu, nie prześle on na adres poczty elektronicznej (e-mail): oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian uznaje się, że zaakceptował on zmiany Regulaminu. Jeżeli Użytkownik odmówi zaakceptowania zmian w Regulaminie, nie powinien odwiedzić Serwisu internetowego ani korzystać z Usług. Użytkownik zobowiązuje się do usunięcia swojego Konta i zakończenia korzystania z Serwisu.

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2021 roku.