Umowa Oferty

(Publiczna oferta zawarcia umowy świadczenia usług)


Dana Oferta jest oficjalną propozycją firmy korepetytorskiej BUKI (Upskills OU)  i wyraża zamiar Wykonawcy do zawarcia umowy o nadaniu usług, według podanych niżej warunków z dowolną osobą (fizyczną lub prawną), dalej zwaną Usługobiorcą, która przyjmuje warunki danej Oferty publicznej.

1. Przepisy regulujące zasady zawarcia i wykonania niniejszej Umowy 

1.1. Zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy jest regulowane przepisami Unii Europejskiej.

2. Pojęcia i definicje

2.1. Określenia użyte w niniejszej Umowie mają następujące znaczenie:

2.1.1. «Usługobiorca» - dowolna osoba, która zadeklarowała zamiar zamówić usługę za pomocą serwisu internetowego. 

2.1.2. «Wykonawca» - Firma korepetytorska BUKI.

2.1.3. «Oferta publiczna» - to publiczna propozycja zawarcia umowy (w tym przypadku umowy o świadczeniu usług), która musi zawierać wszystkie istotne warunki i wyraża wolę osoby, która złożyła ofertę, za zobowiązaną w przypadku jej przyjęcia.

2.1.4. «Oferta publiczna świadczenia usług» - umowa, której warunki są identyczne dla wszystkich konsumentów, w której jedna ze stron (Wykonawca) zobowiązuje się do świadczenia usług poprzez wykorzystanie serwisu internetowego każdemu, kto się do niego zwróci (zwana dalej Umową). Warunki umowy o świadczeniu usług publicznych uznaje się za zaakceptowane przez Usługobiorcę w całości i bez zastrzeżeń w momencie składania Zgłoszenia i wyrażenia zgody na publiczną ofertę Wykonawcy i / lub korzystanie z Serwisu. Od momentu rozpoczęcia korzystania z Serwisu, warunki niniejszej oferty publicznej uznaje się za zaakceptowane przez Usługobiorcę, a umowę o świadczeniu usług uważa się za zawartą.

2.1.5. «Serwis internetowy/Witryna» - to oficjalna strona internetowa Wykonawcy, która znajduje się w Internecie pod adresem:  [https://buki.org.pl/], za pomocą której zawarta jest Umowa o świadczeniu usług.

2.1.6. «Usługi» - usługi informacyjne i inne, które obejmują:

- udzielanie informacji o Korepetytorach Polski poprzez zapewnienie dostępu do profili Korepetytorów, zawierających zdjęcie oraz informacje o Korepetytorowi (przedmiot lub przedmioty nauczane przez Korepetytora, jego doświadczenie w nauczaniu w latach, oczekiwana opłata za usługi, miasto i dzielnicy, w których pracuje Korepetytor (zaznaczone na mapie), informacje o jego wykształceniu, dodatkowe informacje o Korepetytorze, ranking Korepetytora wśród innych Korepetytorów Buki);

- organizacja wyszukiwania i doboru Korepetytora online;

- świadczenie innych usług mających na celu poprawne wyszukiwanie i dobór Korepetytora (dobór Korepetytora przez Wykonawcę za pomocą telefonu, poprzez rozpatrzenie zgłoszenia Usługobiorcy pozostawionego na Stronie itp.

2.1.7. «Korepetytor» - każda osoba, która prowadzi prywatne lekcje w formie lekcji indywidualnych lub grupowych z wybranych przedmiotów i zawarła z Wykonawcą Umowę o świadczeniu usług informacyjnych (zapewniającą platformę w Internecie), wypełniła ankietę, tworząc profil Korepetytora na stronie internetowej Wykonawcy przewidzianej w Umowie zawartej między Korepetytorem a Wykonawcą.

2.1.8. «Dane osobowe» - to informacje o Usługobiorcy, niezbędne do świadczenia usług.

2.2. W Ofercie Publicznej mogą być wykorzystane określenia niezdefiniowane w punktach 2.1.1. – 2.1.8. danej Oferty Publicznej. W takich przypadkach warunki należy interpretować zgodnie z tekstem, treścią i celem niniejszej Oferty Publicznej. W przypadku braku jasnej interpretacji terminu w tekście Oferty Publicznej można kierować się interpretacją terminów: po pierwsze - określoną na stronie internetowej, po drugie - zgodnie z prawem cywilnym Polski.

 

3. Przedmiot umowy

3.1. Wykonawca, w sposób i na warunkach określonych w niniejszej Umowie, zobowiązuje się do świadczenia Usług, a Usługobiorca wyraża zgodę na przyjęcie wskazanych Usług.

 

4. Zasady korzystania z Serwisu oraz korzystanie z Usług

4.1. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z pełnym tekstem niniejszej Umowy przed skorzystaniem z Witryny. Rozpoczęcie korzystania z Witryny potwierdza fakt, że Usługobiorca zapoznał się z treścią niniejszej Umowy i całkowicie oraz bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie warunki niniejszej Umowy.

4.2. Korzystając z narzędzi wyszukiwania dostępnych na stronie Serwisu, Usługobiorca może wyszukać Korepetytora online.

4.3. Usługobiorca, korzystając z narzędzi Serwisu, pozostawia wymagane informacje w formie Zgłoszenia (wiadomość do Korepetytora).

4.4. W najbliższym terminie wybrany Korepetytor lub przedstawiciel Wykonawcy skontaktuje się z Usługobiorcą telefonicznie, e-mailem lub za pomocą specjalnego czatu, dostępnego na Stronie serwisu, w celu wyjaśnienia szczegółów.

4.5. Usługi wynikające z niniejszej Umowy będą uważane za wykonane przez Wykonawcę na rzecz Usługobiorcy w momencie podania danych kontaktowych Korepetytora. 

4.6. Usługi na podstawie niniejszej Umowy są świadczone Usługobiorcy przez Wykonawcę bezpłatnie. 

4.7. Po wybraniu Korepetytora, Usługobiorca i Korepetytor zawierają odpowiednią umowę o nadaniu usług (w razie potrzeby). Wykonawca nie jest stroną w podpisanych umowach między Usługobiorcą i Korepetytorem, a jedynie udostępnia Usługobiorcy platformę komunikacyjną - Serwis Wyszukiwania Korepetytora.

 

5. Prawa i obowiązki Usługobiorcy

5.1. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszej Umowy.

5.2. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem Polski, bez naruszania praw i uzasadnionych interesów Wykonawcy.

5.2. Usługobiorca zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań mających na celu destabilizację pracy Serwisu, próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do Serwisu, a także wykonywać inne działania naruszające prawa Wykonawcy i / lub osób trzecich.

5.3. Usługobiorca nie może naruszać, blokować ani w żaden inny sposób szkodzić żadnym środkom bezpieczeństwa Serwisu.

5.4. Usługobiorca zobowiązuje się nie korzystać z Witryny w celu podejmowania działań mających na celu podważenie bezpieczeństwa sieci i zakłócania działania oprogramowania podłączonego do Internetu, a także do przeprowadzania ataków sieciowych na wszelkie zasoby dostępne w Internecie, w tym oprogramowanie - środki techniczne Wykonawcy, ale nie ograniczając się nimi.

5.5. Usługobiorca zobowiązuje się do regularnego, przynajmniej raz w miesiącu, zaznajomienia się z informacjami związanymi ze świadczeniem Usług, w tym zmian i uzupełnień niniejszej Umowy, publikowanych w sposób określony w niniejszej Umowie. Dalsze korzystanie z Witryny, po opublikowaniu zmian do bieżących warunków niniejszej Umowy oraz innych zmian, będzie uważane za zgodę Usługobiorcy na zmiany i uzupełnienia, chyba że niniejsza Umowa wyraźnie stanowi inaczej. Wszelkie ryzyko, związane z wystąpieniem niekorzystnych konsekwencji, spowodowanych nieprzestrzeganiem przez Usługobiorcę wymagań tego punktu, ponosi Usługobiorca.

5.6. Wybierając Korepetytora za pomocą Serwisu, Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że:

- Wykonawca i Korepetytor są całkowicie niezależnymi podmiotami, które nie wpływają na działalność jeden drugiego;

- Wykonawca nie jest odpowiedzialny za zgodność z prawem Polski i oczekiwań Usługobiorcy dotyczących działalności Korepetytora co do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy;

- Wykonawca jest jedynie witryną, która zawiera odpowiednie informacje o Korepetytorowi, a także wykonuje za pośrednictwem Serwisu działania związane z zapewnieniem Usługobiorcy możliwości wyboru Korepetytora w celu świadczenia usług, tj. świadczenia usług informacyjnych;

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość i terminy usług świadczonych na rzecz Usługobiorcy przez Korepetytora;

5.7. Usługobiorca powinien samodzielnie formułować swoje stosunki umowne z wybranym przez niego Korepetytorem poprzez zawarcie umowy, która reguluje procedurę i warunki świadczenia usług przez Korepetytora (w tym: wymaganie dokumentów poświadczających tożsamość Korepetytora przy zawarciu umowy; zażądać dokumenty potwierdzające kwalifikacje Korepetytora do świadczenia odpowiednich usług, a także innych dokumentów wymaganych przez ustawodawstwo Polski, niezbędnych dla  Korepetytora do świadczenia usług; sporządzić umowę z Korepetytorem na piśmie, a także inne dokumenty potwierdzające, w tym, przekazanie Korepetytorowi kosztów na świadczone usługi). 

 

6. Prawa i obowiązki Wykonawcy

6.1. Obowiązki Wykonawcy polegają wyłącznie na zapewnieniu możliwości korzystania z Serwisu w sposób określony w niniejszej Umowie.

6.2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia lub zakończenia dostępu Usługobiorcy do Serwisu w dowolnym czasie z dowolnego powodu według własnego uznania; ustalać jakiekolwiek ograniczenia na korzystanie z Serwisu przez Usługobiorcę.

6.3. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę warunków niniejszej Umowy, Wykonawca będzie miał prawo do jednostronnego zawieszenia, ograniczenia lub zakończenia dostępu takiego Usługobiorcy do Strony w dowolnym momencie, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą zostać wyrządzone Usługobiorcy w wyniku takich działań.

6.4. Wykonawca ma prawo do zmiany warunków niniejszej umowy. Informacje o takich zmianach są publikowane przez Wykonawcę na Stronie Serwisu. Korzystanie przez Usługobiorcę z Witryny, po jakichkolwiek zmianach w Umowie, oznacza zgodę Usługobiorcy na takie zmiany i / lub uzupełnienia.

6.5. Wykonawca ma prawo do wysyłania do Usługobiorcy wiadomości, w tym wiadomości e-mail na adresy e-mail Usługobiorcy lub wiadomości SMS na numery komórkowe Usługobiorcy zawierające informacje organizacyjne, techniczne, informacyjne lub inne.

6.6. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać danych uwierzytelniających Usługobiorcę, uzyskanych w wyniku korzystania z Serwisu do celów nieprzewidzianych w niniejszej Umowie i gwarantuje nieujawnianie takich danych, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie takich informacji jest obowiązkiem Wykonawcy wynikającym z ustawodawstwa Polski.

6.7. W celu świadczenia usług zgodnie z niniejszą ofertą oraz w celu poprawy jakości takich usług, Wykonawca zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmów telefonicznych.

7. Odpowiedzialność stron.

7.1.W przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z definicją zawartą w niniejszej Umowie i obowiązującym prawem. Naruszeniem zobowiązania jest jego niewykonanie lub nienależne wykonanie, to znaczy wykonanie z naruszeniem warunków określonych przez treść zobowiązania.

7.2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli naruszenie nastąpiło nie z ich winy. Stronę uznaje się za niewinną, jeżeli udowodni, że podjęła wszelkich działań w celu należnego wypełnienia swoich zobowiązań.

7.3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia, przerwy, wady i opóźnienia w przetwarzaniu lub przesyłaniu danych, zakłócenia w liniach komunikacyjnych, zniszczenie jakiegokolwiek sprzętu, nieuprawniony dostęp stron trzecich do Serwisu, który może być przyczyną ograniczenia dostępu Usługobiorcy do strony Serwisu. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie techniczne lub inne problemy związane z sieciami lub usługami telefonicznymi, systemami komputerowymi, serwerami lub dostawcami, sprzętem komputerowym lub telefonicznym, oprogramowaniem, awariami usług e-mail lub skryptami z przyczyn technicznych, za normalne funkcjonowanie i dostępność niektórych segmentów sieci Internet i operatorów telekomunikacyjnych zaangażowanych pod czas dostępu do Usługobiorcy do Witryny.

7.4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zgodność Serwisu w całości lub częściowo z oczekiwaniami Usługobiorcy, bezbłędną i nieprzerwaną funkcjonalność Serwisu, ograniczenie dostępu Usługobiorcy do Serwisu z przyczyn związanych z awariami technicznymi sprzętu lub oprogramowania Wykonawcy i nie rekompensuje Usługobiorcy żadnych powiązanych z tym strat.

7.5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorcy ani osób trzecich za jakiekolwiek bezpośrednie i / lub pośrednie szkody, w tym utracone zyski lub utracone dane, szkody dla honoru, godności lub dobrej woli, powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu lub niemożnością jego wykorzystania, lub nieuprawnionego dostępu do komunikacji Usługobiorcy ze strony osób trzecich.

7.6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w urządzeniach elektronicznych Usługobiorcy lub innej osoby, jakimkolwiek innym sprzęcie lub oprogramowaniu spowodowane lub związane z korzystaniem przez Usługobiorcę z Serwisu.

7.7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorcy ani osób trzecich za:

- treść i legalność, autentyczność informacji wykorzystanych / otrzymanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Serwisu;

- jakość usług świadczonych Usługobiorcy przez Korepetytora, terminowe świadczenie usług;

- zgodność czynności wykonywanej przez Korepetytora w zakresie świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy z ustawodawstwem Polski;

- wypełnienie przez Usługobiorcę jego zobowiązań płatniczych na rzecz Korepetytora za nadanie usług Usługobiorcy.

7.8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub szkody, bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez Usługobiorcę w wyniku świadczenia usług przez Korepetytora na rzecz Usługobiorcy. Wykonawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorcy lub osób trzecich za jakiekolwiek szkody pośrednie, w tym utracone korzyści. Odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do bezpośrednich udokumentowanych strat poniesionych w wyniku działania lub braku działania Wykonawcy.

7.9. Wykonawca nie kontroluje jakości i terminowości usług świadczonych przez Korepetytora, za pomocą opublikowania odpowiedniej informacji na stronie Serwisu. W rezultacie Usługobiorca akceptuje warunek, że wszystkie usługi oferowane przez Korepetytora za pośrednictwem Serwisu są mu świadczone na własną odpowiedzialność, a świadczenie tych usług nie jest w żaden sposób związane z działalnością Wykonawcy. Klient przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność i ryzyko za świadczenie usług oferowanych przez Korepetytorów, publikując odpowiednie informacje na stronie Serwisu.

 

8. Siła wyższa

8.1. W przypadku okoliczności siły wyższej (siła wyższa) niemożność pełnego lub częściowego wypełnienia któregokolwiek ze zobowiązań Stron wynikających z niniejszej Umowy z powodu okoliczności siły wyższej, a mianowicie: klęski żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, masowe zakłócenia, strajki, sabotaże, blokady, nakazy władz publicznych lub inne okoliczności niezależne od Stron, termin wykonania zobowiązań zostanie przedłużony na taki okres, w którym będą miały zastosowanie powyższe okoliczności i ich konsekwencje.

Strona, w której wystąpiły okoliczności siły wyższej, powiadomi drugą Stronę elektronicznie w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych o zaistnieniu tych okoliczności, o orientacyjnym terminie wystąpienia okoliczności siły wyższej, a także podejmie działania w celu zmniejszenia szkód drugiej Stronie .

8.2. Jeżeli powyższe okoliczności trwają dłużej niż 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych, każda ze Stron ma prawo do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej Umowy poprzez przesłanie drugiej Stronie stosownego powiadomienia za pomocą wiadomości e-mail. W takich przypadkach żadna ze Stron nie będzie mieć prawa do wniesienia roszczenia do drugiej Strony o odszkodowanie z tytułu ewentualnej straty.


 

9. Procedura rozstrzygania sporów

9.1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane w drodze negocjacji między Stronami, z należnym uwzględnieniem rozstrzygania sporów przedprocesowych. Roszczenia Usługobiorcy dotyczące usług świadczonych przez Wykonawcę będą rozpatrywane tylko wtedy, przesłane na adres [email protected] Wykonawcy w ciągu trzech miesięcy od daty świadczenia usługi lub odmowy jej świadczenia.

9.2. Jeżeli spór nie może zostać rozwiązany w drodze negocjacji, zostanie on rozstrzygnięty przez sąd zgodnie z ustawodawstwem Polski obowiązującym w lokalizacji Wykonawcy.

9.3. W przypadku jakiegokolwiek sporu między Usługobiorcą a Korepetytorem, w tym, ale nie wyłącznie, związanego ze świadczeniem usług przez Korepetytora na rzecz Usługobiorcy lub ich płatności, spór ten zostanie rozstrzygnięty niezależnie między Usługobiorcą a Korepetytorem bez udziału Wykonawcy.

 

10. Inne warunki

10.1. Usługobiorca, korzystając z Serwisu, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z polskim prawem o ochronie danych osobowych.

10.2. Usługobiorca daje Wykonawcy prawo do przetwarzania jego danych osobowych, w tym: do umieszczenia danych osobowych w bazie danych Wykonawcy (bez dodatkowego powiadomienia Usługobiorcy o tym, do stałego przechowywania danych, ich gromadzenia, aktualizacji, zmiany (w razie potrzeby). Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, nie rozpowszechniania ani przekazywania danych osobom trzecim (z wyjątkiem przekazywania danych Korepetytorowi, podmiotom powiązanym, partnerom handlowym, osobom upoważnionym przez Wykonawcę do bezpośredniego opracowania danych dla wyznaczonych celów, jak również na żądanie właściwego organu władzy publicznej).

10.3. Usługobiorca jest odpowiedzialny za wiarygodność informacji podanych podczas korzystania z Serwisu.

10.4. Informacje podane przez Usługobiorcę są poufne. Serwis internetowy wykorzystuje informacje o Usługobiorcy wyłącznie w celu funkcjonowania serwisu.

 

10.5. Zmiany i / lub uzupełnienia Umowy są jednostronnie podejmowane na podstawie decyzji Wykonawcy. Datą wejścia w życie zmian i / lub uzupełnień do niniejszej Umowy jest data podana przez Wykonawcę, ale nie wcześniej niż data publikacji tych zmian i / lub uzupełnień na stronie Serwisu.

Tekst zmian i / lub uzupełnień do Umowy lub jej poprawionej wersji zostanie przekazany  Wykonawcą poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie Serwisu. W przypadku, gdy Usługobiorca nie zgadza się z poprawkami i / lub dodatkami do niniejszej Umowy, ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę, informując Wykonawcę o odmowie dalszego korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę, a także o braku zgody na dokonane zmiany i / lub uzupełnienia lub nieprzyłączeniu się do nowej wersji Umowy lub odmowa przestrzegania warunków Umowy.

Strony postanawiają, że milczenie (brak pisemnego wypowiedzenia Umowy lub brak zgody na niektóre postanowienia Umowy), a także dalsze korzystanie z Serwisu, zostaną uznane za zgodę i przystąpienie  Usługobiorcy do nowej wersji Umowy, do wydania Umowy z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i / lub zmian.

 

10.6. Strony uznają lokalizację Wykonawcy za miejsce zawarcia niniejszej Umowy.

 

11. Czas trwania umowy

11.1. Niniejsza Umowa wejdzie w życie od daty rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu i pozostanie w mocy do zakończenia korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.