Korepetycje Logopedy – Estera P.

Przedmioty:

Doświadczenie:

ponad 5 lat

Miasto:

Miejsce lekcji

U korepetytora:

Lekcje online:

Wykształcenie

Poziomy nauczania

Dla dzieci

O sobie:

Gabinet Diagnostyczno-Terapeutyczny zaprasza pacjentów na diagnozy oraz terapię w zakresie:

*Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna (czynniki warunkujące prawidłowy rozwój dziecka od poczęcia, ocena funkcji pokarmowych, dojrzewanie odruchów istotnych dla rozwoju mowy, wczesna stymulacja-krok po kroku.)

*Regulatory Funkcji MFS (nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i wymowy. Regulatory stosowane są w terapii nieprawidłowego-ustnego toru oddechowego, nieprawidłowego typu połykania, u pacjentów z niekompetencją warg, pacjentów ze zgryzem otwartym, pacjentów ze zgryzem głębokim i bruksizmem, pacjentów z bezdechem sennym i chrapaniem).

*Kinestiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznnej

*Nauka czytania metodą sylabową (inaczej metoda symultaniczno-sekwencyjna, opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską. Metoda wykorzystywana jest dla dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać lub dla dzieci mających problemy z czytaniem (zagrożonych dysleksją).

*Terapia zaburzeń mowy ( to całość celowych, o etapowym charakterze czynnosci, zmierzających do usunięcia bądź złagodzenia tych zaburzeń u dzieci lub osób dorosłych, u których umiejętności komunikacji językowej są utrudnione, zakłócone itp (np. opóźniony rozwój mowy, afazja, dysartria)

*Ocena rozwoju mowy

*Programowanie oraz stymulowanie rozwoju językowego u dzieci (To technika polegająca na budowaniu dla dziecka środowiska językowego. Nie są to jedynie ćwiczenia gramtyki, ale jest to przede wszystkim tworzenie reguł, które są zadaniem dla lewej półkuli. Na przykład u dzieci z Trisomią 21 (Zespół Downa), Zespół Westa, Autyzm, Zespół Lennoxa-Gastauta, Afazja itd.)

*Korekcja wad wymowy (np. kappacyzm, seplenienie, rotacyzm) (wada wymowy to nieprawidłowa artykulacja głosek. Jest to wymawianie tych dźwięków inaczej, niż określa to ogólnie przyjęty wzorzec.)

*Terapia prowadzona zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej

*Terapia pedagogiczna (proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozowju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych (Dysleksja, Dysgrafia)

*SWM-Test do badania zagrożenia dysleksją (Ocenie badania podlegają; dominacja stronna, funkcje słuchowe, funkcje wzrokowe, użycie języka-artykulacja i komunikacja. Test SWM przeznaczony jest dla dzieci 3, 4, 5 oraz 6-latków.)

*Integracja Odruchów ustno-twarzowych wg Svetlany Masgutowej

*Emisja Głosu

Logopeda - informacje o doświadczeniu:

Logopeda, Neurologopeda, Pedagog Specjalny
Więcej podobnych ankiet»

Krótka informacja o korepetytorze

Estera P. jest doświadczonym nauczycielem (udziela korepetycji ponad 5 lat). Korepetytor mieszka w Poznań i prowadzi zajęcia z takich przedmiotów:

  1. Logopeda
Można wybrać następne poziomy nauczania:
  • Dla dzieci
Zajęcia odbywają się u korepetytora, stawka – 80 Zł/god.