Ofertą Publiczną

REGULAMIN BUKI DLA STUDENTA

Nowa oferta obowiązuje od 5 listopada 2020 r.

 

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEGO REGULAMINU. KORZYSTAJĄC Z USŁUG BUKI ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ (1) NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI ORAZ (2) POLITYKI PRYWATNOŚCI. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI, PROSIMY NIE KORZYSTAĆ Z USŁUG BUKI. TYTUŁY I NAGŁÓWKI ZAWARTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM.

 1. DEFINICJE.
 • Akceptacja - pełna i bezwarunkowa zgoda na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i ewentualnych załączników bez zastrzeżeń i wyjątków poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu Wniosku. Za akceptację uważa się również korzystanie z Usług, w tym między innymi utworzenie Konta, udzielenie odpowiedzi na Zgłoszenie, aplikowanie o Potencjalne Zgłoszenie, opublikowanie bloga lub podjęcie jakiejkolwiek innej czynności z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, w tym po dokonaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach i / lub załącznikach do nich (jeśli występują).
 • Zgłoszenie - wiadomość pozostawiona przez Studenta poprzez funkcjonalność Serwisu wybranemu Nauczycielowi, dotycząca możliwości otrzymywania prywatnych zajęć w formie indywidualnej / grupowej z określonego przedmiotu lub korzystania z powiązanych usług Korepetytora (tłumaczenia, konsultacje itp.).
 • Katalog - lista Korepetytorów w serwisie, którzy są gotowi świadczyć usługi studentom zgodnie z wymaganymi parametrami, którą tworzy hierarchiczna struktura na podstawie oceny.
 • Komunikator - komunikator zintegrowany z Serwisem służący do komunikacji pomiędzy Uczniem, Nauczycielem i Firmą.
 • Potencjalne Zgłoszenie - Zgłoszenie Studenta, na który mogą odpowiedzieć Korepetytorzy nie wybrani wcześniej przez Studenta, którzy odpowiadają ustawionym we Wniosku parametrom.
 • Korepetytor - każda osoba, która zaakceptowała warunki niniejszego Regulaminu i utworzyła Konto Nauczyciela na stronie internetowej.
 • Student - każda osoba, która zaakceptowała warunki Regulaminu Buki dla Studenta i założyła Konto Studenta w Serwisie.
 • Konto («Konto») - przechowywany zbiór danych o użytkowniku Serwisu, niezbędnych do jego rozpoznania (uwierzytelnienia), a także interfejs sieciowy udostępniony użytkownikowi w celu korzystania z Serwisu oraz dostępu do jego danych osobowych i ustawień.
 • Serwis jest oficjalną stroną internetową Upskills OU, do której można uzyskać dostęp za pomocą nazwy domeny (adresu): [ https://buki.org.pl ].
 1. INFORMACJE OGÓLNE.

2.1. Strony Regulaminu.

Niniejszy Regulamin Buki dla Studenta («Zasady») regulują stosunki umowne pomiędzy Studentem a Upskills OU (w tym spółkami zależnymi, stowarzyszonymi, agentami i przedstawicielami) (Upskills OU, Buki lub Firmą) w zakresie korzystania z usług informacyjnych Upskills OU. («Usługi») zgodnie z punktem 3.1. niniejszego Regulaminu, które są oferowane za pośrednictwem Serwisu.
UpSkills OÜ, registered address: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pae tn 25-47, 11414, Estonia (UpSkills OÜ, adres siedziby: hrabstwo Harju, Tallinn, dzielnica Lasnamäe, Pae tn 25-47, 11414, Estonia)

2.2. Akceptacja Regulaminu.

Korzystając z Usług, Student potwierdza, że ​​w pełni zapoznał się z warunkami niniejszego Regulaminu i akceptuje je. Jeśli Student nie zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu w całości lub w części, Student nie może odwiedzać Serwisu i korzystać z Usług Buki.

2.3. Zmiany niniejszego Regulaminu.

W celu podniesienia jakości Usług Buki oraz dostosowania się do wymogów prawnych i reagowania na zmieniające się warunki rynkowe, niniejszy Regulamin może zostać jednostronnie zmieniony przez Spółkę. Nowa wersja Regulaminu wchodzi w życie z chwilą umieszczenia jej w Internecie na stronie pod adresem: [https://buki.org.pl/ofert-publiczn/]. W takim przypadku Firma zobowiązuje się powiadomić Studenta o zmianach, zamieszczając ogłoszenie na Serwisie lub wysyłając powiadomienie na adres e-mail Studenta co najmniej piętnaście (15) dni kalendarzowych przed, podczas których Student ma prawo do wyrażenia zgody lub nie zgodzenia się na zmiany. Okres takiego powiadomienia może zostać przedłużony według uznania Spółki w przypadku znaczących zmian lub skrócony, jeśli takie zmiany są wymagane przez prawo krajowe. Korzystanie z Usług po wszelkich zmianach i uzupełnieniach do niniejszego Regulaminu oznacza zgodę na takie zmiany i / lub uzupełnienia.

JEŻELI STUDENT ODMÓWI ZAAKCEPTOWANIA ZMIAN W REGULAMINIE, NIE POWINIEN ODWIEDZIĆ SERWISU ANI KORZYSTAĆ Z USŁUG BUKI. STUDENT ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO USUNIĘCIA SWOJEGO KONTA I ZAKOŃCZENIA KORZYSTANIA Z SERWISU.

 1. KORZYSTANIE Z USŁUG BUKI.

3.1. Usługi Buki.

Firma zapewnia Studentowi możliwość zarejestrowania Konta, aby móc korzystać ze wszystkich Usług w sposób i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Po zakończeniu procesu uwierzytelniania użytkownik uzyskuje status Studenta i uzyskuje dostęp do oraz możliwość korzystania z następujących Usług:

 • wysłanie Wniosku do Korepetytora;
 • dokonanie zmian we Wniosku;
 • korzystanie z Komunikatora;
 • wystawianie opinii o Korepetytorach w Serwisie;
 • dopasowanie Korepetytora przez Firmę.

UPSKILLS OU DZIAŁA WYŁĄCZNIE JAKO PLATFORMA INFORMACYJNA ŚWIADCZĄCA USŁUGI WYMIENIONE W TEJ SEKCJI. SPÓŁKA NIE UCZESTNICZY W ŚWIADCZENIU USŁUG KOREPETYTORSKICH. TAKIE USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE STUDENTOWI NA PODSTAWIE ODRĘBNEJ UMOWY (JEŚLI JEST WYMAGANA) ZAWARTEJ POMIĘDZY STUDENTEM I KOREPETYTOREM. FIRMA NIE JEST STRONĄ TAKICH UMÓW I W ZWIĄZKU Z TYM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA RELACJE MIĘDZY OPIEKUNEM A UCZNIEM. WSZELKIE PŁATNOŚCI ZA USŁUGI KOREPETYTORSKIE SĄ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE MIĘDZY KOREPETYTOREM A UCZNIEM I NIE SĄ DOKONANE PRZEZ FUNKCJONALNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ.

W PROCESIE ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TAKICH UMÓW UPSKILLS OU NIE DZIAŁA JAKO AGENT ANI PRACOWNIK STUDENTA LUB OPIEKUNA I NIE POSIADA MOCY PRAWNEJ.

3.2. Konto Studenta.

Aby zarejestrować Konto, Student musi mieć ukończone szesnaście (16) lat. Student przyjmuje do wiadomości i gwarantuje, że posiada wszelkie stosowne uprawnienia i możliwości zawarcia i przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu.

Rejestracja konta Studenta jest bezpłatna i dobrowolna. Student zakłada Konto wypełniając Formularz Rejestracyjny. Na końcu Formularza Rejestracyjnego Student zaznacza odpowiednie pole, które oznacza zgodę na założenie Konta. Nie zaznaczenie pola jest równoznaczne z rezygnacją z Konta i tym samym możliwości korzystania z Usług Buki. Aby utworzyć konto, student musi podać wiarygodne i aktualne informacje, które imię i nazwisko, nazwę użytkownika, hasło i unikalny dla każdego Studenta email, na który zostanie wysłana prośba o autoryzację Konta. Po wypełnieniu Formularza Spółka przesyła Studentowi link do potwierdzenia aktywacji Konta na e-mail. Student ma prawo w każdej chwili jednostronnie zakończyć współpracę i usunąć swoje Konto.

Studenci nie mogą tworzyć dwóch lub więcej kont. W przypadku wykrycia, że ​​jeden Student ma dwa lub więcej Kont, Firma może, według własnego uznania, zablokować lub usunąć wszystkie lub niektóre Konta.

Student jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Spółki o wszelkich przypadkach nieuprawnionego dostępu (podejrzenie nieuprawnionego dostępu) do Konta. Student ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w Serwisie przy użyciu Konta. Wszelkie czynności wykonywane w Serwisie przy użyciu Konta uważa się za dokonane przez Studenta, z wyjątkiem sytuacji, gdy Student powiadomił Firmę o nieuprawnionym dostępie (podejrzeniu nieuprawnionego dostępu) do swojego Konta.

3.3. Zgłoszenie.

Student kontaktuje się z Korepetytorem wysyłając Zgłoszenie z podaniem przedmiotu usług, poziomu szkolenia, miejsca zajęć, częstotliwości i czasu trwania zajęć, opisu żądanej usługi i innych życzeń oraz danych kontaktowych w celu uzyskania informacji zwrotnej. W najbliższej przyszłości wybrany Korepetytor skontaktuje się ze Studentem telefonicznie, e-mailem lub za pośrednictwem Komunikatora w celu wyjaśnienia szczegółów Usług żądanych we zgłoszeniu. Dalsze świadczenie usług przez Korepetytora ma miejsce poza Serwisem.

3.4. Potencjalne Zgłoszenie.

Jeśli Student nie otrzyma odpowiedzi od wybranego Korepetytora, Zgłoszenie staje się Potencjalnym zgłoszeniem, co pozwala innym Korepetytorom, którzy odpowiadają parametrom wcześniej ustalonym przez Studenta, na udzielenie odpowiedzi. Korepetytor z najwyższą oceną jest powołany do świadczenia usług na rzecz Studenta. Student ma prawo wyrazić zgodę lub odmówić korzystania z usług Korepetytora.

3.5. Komunikator.

Po zarejestrowaniu Konta Student uzyskuje dostęp do Komunikatora, który umożliwia Uczniowi, Korepetytorowi i Firmie komunikowanie się ze sobą. Komunikator może być używany po tym, jak Korepetytor odpowie na Zgłoszenie Ucznia lub wyrazi chęć odpowiedzi na Potencjalne Zgłoszenie o świadczenie usług na rzecz Ucznia.

FIRMA NIE NADZORUJE I NIE POSIADA KONTROLI REDAKCYJNEJ NAD TREŚCIĄ WIADOMOŚCI, W ZWIĄZKU Z TYM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ WYSYŁANYCH WIADOMOŚCI.

KOREPETYTOR MOŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE STUDENTEM POZA STRONĄ INTERNETOWĄ TELEFONICZNIE LUB MAILOWO. FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ I KONSEKWENCJE KOMUNIKACJI MIĘDZY KOREPETYTOREM A UCZNIEM, KTÓRE WYSTĘPUJĄ POZA SERWISEM.

3.6. Treści Korepetytorskie.

Firma ma prawo do moderowania i redagowania treści informacji zamieszczanych w Serwisie.

FIRMA MA PRAWO PRZECHOWYWANIA, TYMCZASOWEGO ZABLOKOWANIA LUB USUWANIA WSZELKICH RAPORTÓW, ARTYKUŁÓW, KOMENTARZY, KTÓRE MOGĄ NARUSZAĆ NINIEJSZE WARUNKI, MOGĄ NARUSZAĆ PRAWA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW, SZKODZIĆ LUB TWORZYĆ ZAGROŻENIA DLA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW.

INFORMACJE PRZEDSTAWIANE W SERWISIE SĄ WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH. SPÓŁKA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ZAKRESIE KOMPLEKSOWOŚCI, TERMINOWOŚCI ANI DOKŁADNOŚCI. INFORMACJE PRZEDSTAWIONE NA STRONIE NIE STANOWIĄ ODZWIERCIEDLENIA WIZJI SPÓŁKI, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, KIEDY SPÓŁKA JASNO TO PODKREŚLA. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTOŚĆ INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ KOREPETYTORÓW.

3.7. System opinii.

Buki zachęca Studentów do wystawiania opinii na temat zajęć z Korepetytorem, do którego wpłynął Zgłoszenie Studenta. Studenci mogą wystawiać opinie samodzielnie lub z pomocą Firmy. Firma opublikuje opinię na podstawie informacji przekazanych przez Studenta. Opinie Studentów są widoczne i publikowane w Serwisie w rozsądnym czasie. Recenzja NIE może zawierać:

 • wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub podżegających do nienawiści, rasizmu, ksenofobii i konfliktów etnicznych;
 • treści naruszających prawa osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej, dóbr osobistych, reputację innych Studentów, Korepetytorów lub osób trzecich;
 • treści, które są wynikiem porozumienia z innymi Studentami lub Korepetytorami lub stronami trzecimi w celu wystawienia oceny lub opinii;
 • treści, które są błędne, zniesławiające lub stanowią przejaw nieuczciwej konkurencji; 
 • wszelkie inne treści, które w opinii Firmy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności i Ochrony Danych lub wymogi obowiązującego prawa.

W PRZYPADKU NARUSZENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRZEZ STUDENTA UPSKILLS OU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY LUB NIE PUBLIKOWANIA DANEJ RECENZJI.

3.8. Powiadomienie.

Student może otrzymywać powiadomienia marketingowe, w tym między innymi informacje o Korepetytorach spełniających określone przez Studenta parametry, a także powiadomienia systemowe od Firmy związane z korzystaniem z Usług Buki. Jeśli Student nie chce otrzymywać powiadomień marketingowych, Firma udziela Studentowi prawa do odrzucenia takich powiadomień poprzez odpowiednie ustawienia. Student nie ma prawa odmówić otrzymywania powiadomień systemowych.

3.9. Ograniczenia w korzystaniu z usług Buki.

W przypadku naruszenia korzystania z Usług Buki lub któregokolwiek z warunków Regulaminu lub innych dokumentów regulujących stosunek prawny pomiędzy Studentem a Firmą, Firma ma prawo ograniczyć korzystanie z Usług poprzez usunięcie Konta Studenta.

W przypadku usunięcia Konta, Firma powiadomi Studenta o fakcie i przyczynach nałożenia takiego ograniczenia co najmniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych przed usunięciem, jeżeli takie naruszenie nastąpi po raz pierwszy, lub w momencie nałożenia ograniczenia na Usługi Buki.

Firma jest zobowiązana do poinformowania o treści reklamacji użytkownika Serwisu, jeżeli z tego powodu wprowadzono ograniczenie w korzystaniu z Usług Buki.

Student może przedstawić Firmie dowody, że przyczyna ograniczenia korzystania z Usług Buki została rozwiązana, na podstawie których Firma zastrzega sobie prawo do odblokowania lub odnowienia Konta.

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON POROZUMIENIA.

Student ma prawo:

 • korzystać z Usług Buki zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu;
 • przedstawiać Firmie życzenia i (lub) sugestie dotyczące poprawy świadczenia Usług;
 • w razie potrzeby skontaktować się z administracją Serwisu.

Student zobowiązuje się:

 • Samodzielnie dojść do porozumienia z wybranym przez siebie Korepetytorem poprzez zawarcie umowy regulującej tryb i warunki świadczenia usług przez tego Korepetytora (o ile jest to konieczne) i odpowiednio wykonać taką umowę;
 • korzystać z Usług Buki w dobrej wierze, nie podejmować żadnych działań, mających na celu zakłócenie normalnego działania Serwisu;
 • powstrzymać się od podejmowania prób nieautoryzowanego dostępu do Serwisu, znajdujących się na nim obiektów własności intelektualnej, a także od podejmowania jakichkolwiek innych działań naruszających prawa Firmy lub osób trzecich;
 • korzystać z Serwisu wyłącznie w celach zgodnych z prawem, zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, bez naruszania praw i interesów Upskills OU;
 • do niepodejmowania działań mających na celu destabilizację pracy Serwisu, próby nieuprawnionego dostępu do Serwisu, a także podejmowania jakichkolwiek innych działań naruszających prawa Upskills OU i / lub osób trzecich;
 • nie uzyskiwać dostępu do funkcji Serwisu za pomocą Konta innego Studenta poprzez włamanie lub w inny nielegalny sposób;
 • nie pobierać, nie wysyłać, nie przesyłać ani w inny sposób nie publikować i / lub rozpowszechniać treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe lub naruszają moralność, demonstrują lub promują przemoc, okrucieństwo, naruszają prawa własności intelektualnej, promują nienawiść i / lub dyskryminację, obrażają jakąkolwiek osobę lub organizację lub w inny sposób naruszają prawo;
 • nie dokonywać nielegalnego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych;
 • korzystać z Serwisu w dobrej wierze i nawiązywać stosunki prawne z Korepetytorem;
 • przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności i Ochrony Danych oraz ustawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Firma ma prawo:

 • według własnego uznania ustanawiać ograniczenia w korzystaniu z Serwisu przez Studenta zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu;
 • zmienić warunki niniejszego Regulaminu;
 • wysyłać wiadomości do Studenta zgodnie z polityką marketingową opisaną w Polityce Prywatności i Ochrony Danych;
 • zawiesić dostęp do Serwisu w przypadku awarii technicznych.

Firma zobowiązuje się:

 • zarejestrować Studenta w Serwisie, a także zapewnić bezpłatny dostęp do Konta, które zawiera odpowiednie sekcje z informacjami o usługach świadczonych przez Korepetytorów;
 • powiadomić o wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie, zamieszczając ogłoszenie na Serwisie, gdzie Student ma prawo wyrazić zgodę lub nie zgadzać się ze zmianami, lub wysyłając powiadomienie na adres e-mail Studenta co najmniej piętnaście (15) kalendarzy dni przed zmianą Regulaminu, jeżeli krótszy termin nie ma zastosowania w przypadku zmian w ustawodawstwie krajowym;
 • zapewnić możliwość korzystania z Serwisu w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

 

 1. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI.

Dostęp do Usług Buki jest zapewniany na zasadach obowiązujących w aktualnym Regulaminie. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym za zgodność Serwisu z celami Studenta.

Upskills OU nie gwarantuje, że:

 • Serwis spełnia lub będzie spełniać wymagania i oczekiwania Studenta;
 • Usługi będą świadczone w sposób ciągły, szybki, niezawodny i bez błędów;
 • Jakość każdej Usługi, informacji etc. spełni oczekiwania Studenta;
 • Serwis nie zawiera wirusów, błędów, pominięć, przerw technicznych lub innych wad;
 • Wszyscy użytkownicy osiągnęli minimalny wymagany wiek.

UPSKILLS OU NIE GWARANTUJE JAKOŚCI, ODPOWIEDNIOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA ANI DOSTĘPNOŚCI USŁUG KOREPETYTORSKICH. STUDENT ZGADZA SIĘ NA RYZYKA WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG KOREPETYTORSKICH W RAMACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

 

 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Studenta ani osób trzecich:

 • za działania Studenta lub Korepetytora w Serwisie;
 • za treść, legalność i rzetelność informacji wykorzystanych / otrzymanych przez Studenta;
 • za jakiekolwiek błędy, zaniechania, przerwy, usterki i opóźnienia w przetwarzaniu lub transmisji danych, awarie linii komunikacyjnych, zniszczenie sprzętu, nielegalny dostęp osób trzecich do Serwisu, które spowodowały ograniczenie dostępu Studenta do Serwisu. Upskills OU podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby jak najszybciej wyeliminować wszelkie nieprawidłowości w działaniu Serwisu, ale nie gwarantuje braku awarii i błędów. W takim przypadku Firma nie może zagwarantować skutecznego przechowywania danych;
 • za wszelkie koszty lub straty poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Studenta w wyniku świadczenia usług przez Korepetytora na rzecz Studenta. Upskills OU w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Studenta lub osób trzecich za jakiekolwiek szkody pośrednie, w tym utracone zyski;
 • za jakość i harmonogram usług świadczonych przez Korepetytora poza Serwisem;
 • za jakiekolwiek bezpośrednie i / lub pośrednie szkody, w tym utracone zyski lub utracone dane, szkody dla honoru, godności lub reputacji biznesowej poniesione w związku z korzystaniem z Serwisu lub niemożności korzystania z Serwisu, lub nieuprawniony dostęp do konwersacji Studenta przez osoby trzecie ;
 • do korzystania z Usług Buki jako Studenci przez osoby poniżej szesnastego (16) roku życia oraz jako Korepetytorzy przez osoby poniżej osiemnastego (18) roku życia;
 • za publikowanie jakichkolwiek treści w Serwisie.

Firma nie może i nie kontroluje przestrzegania przez Studenta Warunków niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania przez Korepetytora Warunków Regulaminu Buki dla Korepetytorów i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikom lub osobom trzecim, jeśli Student naruszy niniejszy Regulamin, Regulamin Buki dla Korepetytorów czy prawo polskie.

Upskills OU zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania innych użytkowników (w tym nieautoryzowanych użytkowników) wynikające z korzystania z Serwisu lub w jakikolwiek inny sposób.

Wszelkie informacje i materiały, które Student otrzymuje za pośrednictwem Serwisu, Student wykorzystuje na własne ryzyko i ponosi wyłączną odpowiedzialność za możliwe konsekwencje wykorzystania tych informacji i / lub materiałów. Inni użytkownicy mogą wykorzystać dane osobowe dotyczące Studenta w związku z korzystaniem z Usług Buki. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek danych osobowych ujawnionych w Serwisie przez Studenta.

Student przyjmuje do wiadomości, że Upskills OU nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie usług przez Korepetytora, ponieważ takie relacje są poza zakresem działalności Firmy. Jedynie w przypadku naruszenia Regulaminu korzystania z usług Buki przez Korepetytora Upskills OU ma prawo ograniczyć Korepetytorowi korzystanie z Usług Buki, na warunkach niniejszego dokumentu.

W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Upskills OU wobec Studenta w związku z korzystaniem z Serwisu Buki lub Usług nie może przekraczać 70 pln.

Ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w tej sekcji i zrzeczenie się gwarancji określone w sekcji 5 niniejszego Regulaminu nie ograniczają odpowiedzialności ani nie modyfikują praw Studenta, które nie mogą być ograniczone zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 1. ROZSTRZYGANIE SPORÓW.

7.1. Spór z Upskills OU.

Jeśli Student ma jakiekolwiek pytania do Firmy dotyczące niniejszego Regulaminu lub pewnych niespójności, roszczeń, sporów («Spory»), które mają istotny wpływ na odbiór Usług Upskills OU, Student musi najpierw powiadomić Firmę o charakterze takiego Sporu. Student i Firma muszą dołożyć wszelkich starań, aby rozwiązać takie Spory na drodze negocjacji.

7.2. Sprawa sądowa.

Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszym Regulaminem, których nie można rozstrzygnąć na drodze negocjacji, muszą być rozpatrywane przez właściwe sądy Rzeczpospolitej Polskiej. Do rozstrzygania sporów stosuje się prawo polskie.

7.3. Spór między użytkownikami.

W przypadku jakiegokolwiek Sporu między Studentem a Korepetytorem lub innym użytkownikiem, w tym między innymi świadczenia usług na rzecz Studenta lub uiszczenia za nie opłat, taki Spór jest rozstrzygany niezależnie między stronami Sporu bez zaangażowania Firmy.

7.4. Ograniczenie.

Jeżeli Upskills OU zostanie pozwany przez osoby trzecie w związku ze świadczeniem Usług przez Firmę z winy Studenta, ten ostatni zobowiązuje się do zaspokojenia takich roszczeń we własnym zakresie i na własny koszt ze stronami trzecimi, chroniąc Firmę przed ewentualnymi sporami i szkodami.

 

 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

8.1. Tekst Regulaminu.

Wszelkie zasady i powiadomienia, które są powiązane i mogą wynikać z warunków niniejszego Regulaminu i są zamieszczone w Serwisie, stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. Treść niniejszego Regulaminu jest jawna i publicznie dostępna. Niniejszy Regulamin jest zawarty na czas nieokreślony i ma zastosowanie do Studentów mających dostęp do Serwisu i korzystania z Usług Upskills OU, w dniu dostępu i korzystania z nich.

Stwierdzenie nieważności któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszego Regulaminu przez sąd lub organ właściwy miejscowo i instancyjnie nie prowadzi do nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

8.2. Własność Intelektualna.

Cała zawartość, projekt, grafika, kombinacje, tłumaczenia, konwersja cyfrowa i inne materiały związane z Usługami Buki są chronione obowiązującymi prawami autorskimi, znakami towarowymi i prawami własności (w tym między innymi prawami własności intelektualnej) i są własnością Firmy i (lub) jej filii. Kopiowanie, redystrybucja lub publikowanie jakiejkolwiek części Serwisu, o ile nie jest to wyraźnie przewidziane w niniejszym Regulaminie, jest surowo zabronione. Korzystanie z Usług Buki nie daje praw własności intelektualnej do treści, dokumentów lub innych materiałów, do których można uzyskać dostęp. Umieszczenie informacji lub materiałów w Serwisie nie oznacza zrzeczenia się jakichkolwiek praw do takich informacji lub materiałów.

FIRMA POSIADA WSZELKIE PRAWA DO INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH W SERWISIE. FIRMA MOŻE ROZPOWSZECHNIAĆ, UDZIELAĆ LICENCJI, SUBLICENCJI, PROMOWAĆ, WYŚWIETLAĆ LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTAĆ Z WSZELKICH PRAW DO TYCH INFORMACJI NA CAŁYM ŚWIECIE, W RÓŻNYCH JĘZYKACH, W JAKICHKOLWIEK FORMATACH MEDIOWYCH BEZ ŻADNYCH DODATKOWYCH ZOBOWIĄZAŃ I WYPŁATY WYNAGRODZENIA.

8.3. Przetwarzanie danych osobowych.

W trakcie korzystania z Serwisu Student może przekazać Firmie swoje dane osobowe.

Firma może wysyłać wiadomości i wymieniać informacje na różne sposoby, takie jak Zgłoszenie lub Potencjalne Zgłoszenie. Dlatego też inni użytkownicy mogą uzyskać informacje o Studencie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek danych osobowych, które mogą zostać ujawnione za pośrednictwem Konta w Serwisie. Student musi zadbać o ostrożność podczas umieszczania informacji.

Student przyjmuje do wiadomości, że zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych Studenta w związku z korzystaniem z Usług Upskills OU podlega Polityce Prywatności i Prywatności.

8.4. Serwisy internetowe osób trzecich.

Serwis może zawierać hiperłącza do innych serwisów w Internecie (serwisów osób trzecich). Strony internetowe osób trzecich i ich zawartość nie są sprawdzane przez Firmę pod kątem zgodności z określonymi wymogami (autentyczność, kompletność, legalność itp.). Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje i materiały zamieszczane na stronach internetowych osób trzecich, do których Student uzyskuje dostęp korzystając z Serwisu, w tym za jakiekolwiek opinie lub wypowiedzi zamieszczane na stronach internetowych osób trzecich, reklamy itp., a także za dostępność takich serwisów internetowych lub konsekwencje ich użycia przez Studenta.