Wszystkie formy czasowe w języku angielskim

17.10.2018

Wszystkie formy czasowe w języku angielskim
Nauka języków

Treści 

1. Czasowa forma czasownika

2. Aspekty czasów (aspects) w języku angielskim

4. Modalność (modality)

5. Czy trudno opanować formy czasownika?

6. Czasy w języku angielskim oraz ich ilość

7. Czy można policzyć, ile form czasowych ma angielski?

8. Podróż w czasie lub alternatywne formy czasowe w języku angielskim.

9. Czy trudno opanować formy czasownika?

 

Zdobycie znajomości angielskiego nie jest tak trudne, jeżeli wiedzieć, od czego zacząć, i na co zwrócić uwagę. Znajomość czasów oraz umiejętność ich właściwego użycia jest podstawą podstaw dla uczącego się języka angielskiego.

W języku polskim jest trzy czasowych aspekty. W języku angielskim ich istnieje o kilka razy więcej. Nie trzeba się bać, zobaczywszy ich prawdziwą ilość. Nie będzie problemów z nimi, jeżeli zrozumieć logikę.

Czasowa forma czasownika 

Czasowa forma czasownika

Czasowa forma czasownika jest lingwistycznym aspektem, który pomaga zrozumieć związek między momentem, do którego należy wyrażenie, oraz wydarzeniami, które się odbyły lub odbędą.

Prawie wszystkie języki łacińskie oraz słowiańskie mają tylko trzy formy czasowe: czas przeszły, teraźniejszy oraz przyszły. Ten schemat wygląda tak:

Past: Squirrel danced well. – Wiewiórki tańczyły dobrze.

Present: Squirrel dance well. – Wiewiórki tańczą dobrze.

Future: Squirrel will dance well. – Wie wiórka będzie tańczyć/będzie tańczyła/zatańczy dobrze.

W języku angielskim forma czasu teraźniejszego oraz przeszłego tworzy się za pomocą zmiany głównego czasownika bez użycia bezokolicznika to. Czas przyszły tworzy się za pomocą czasowników wspomagających shall lub will oraz bezokolicznika. Ci, którzy są na samym początku powinni wziąć to pod uwagę. Forma czasownika zależy od sytuacji, którą się opisuje.

 Aspekty czasóww języku angielskim

Aspekty czasów (aspects) w języku angielskim

W literaturze lingwistycznej aspects są związkiem wspólnym akcji z punktu widzenia działalności, powtórzenia, zakończenia albo braku zakończenia. Czasy w języku angielskim mają trzy aspekty: prosty, długotrwały, zakończony.

Indefinite (Simple) – prosty lub nieokreślony:

You play football. – Grasz w piłkę (ogólnie).

Continuous (Progressive) – długotrwały lub progresywny:

You are playing football. – Grasz w piłkę (teraz).

Perfect – zakończony:

You have played football. – Grałeś w piłkę (jako rezultat, umiesz to robić i teraz).

Dodatkowym lingwistycznym aspektem jest połączenie długotrwałego oraz zakończonego aspektu:

Perfect Continuous – zakończony i progresywny:

You have been playing football. – Grałeś piłkę (robiłeś to przez dłuższy czas ale później skończyłeś).

Aby zrozumieć wszystkie drobiazgi czasowych aspektów czasownika, warto wiedzieć, że nie zawsze nazwa charakterystyki zbiega się z akcją. W taki sposób czas przyszły może się opisywać długotrwałym aspektem czasu teraźniejszego.

You are leaving tomorrow. – Wyjedziesz jutro.

Czas teraźniejszy wykorzystuje się dla akcji, na które człowiek nie ma wpływu (zjawiska chemiczne, fizyczne, astronomiczny), w niezależności od tego, kiedy one się odbywają.

Gravity was too strong there. - Grawitacja tam jest bardzo mocna.

 Modalność (modality)

Modalność (modality)

Czasowniki tej kategorii pokazują inne znaczenie podstawowych form czasowników w zdaniu. W języku angielskim to są shall (should), will (would), can (could), may (might) и must (ought to). Modalność opisujemożliwość, konieczność wykonania oraz prawdopodobieństwo wydarzenia.

I shall learn math. – Warto uczyć się matematyki.

I will learn math. – Będę się uczył matematyki.

I should learn math. – Powinienem się uczyć matematyki.

I would learn math. – Ja uczyłbym się matematyki.

I may (might) learn math. – Ja mógłbym się uczyć matematyki (jest lub była możliwość to zrobić).

I must learn math. – Jestem zobowiązany uczyć się matematyki.

I can (could) learn math. – Mogę (mogłem) się uczyć matematyki. (jestem w stanie to zrobić).

Niektóre czasowniki modalne pokazują prawdopodobieństwo i wyrażają w zdaniu przypuszczenie:

It must be very high mountain. –  To chyba są wysokie góry. 

 

Strona czynna i bierna

W języku angielskim oprócz opisanych wyżej form czasowych oraz aspektów lingwistycznych są strona czynna (active voice) oraz bierna (passive voice):

He won the prize. – On wygrał nagrodę.

The prize was won by him. – Nagroda została wygrana przez niego.

 

Czasy w języku angielskim oraz ich ilość

Jeżeli policzyć wszystkie formy czasowe, aspekty oraz ich połączenia między sobą, wychodzi dość pokaźna ilość (około 90 kombinacji). Czasowe formy lączą w sobie cztery prostsze konstrukcje.

Nie ma potrzeby uczyć się wszystkich na pamięć. To jest dość trudne. Z niektórych kombinacji nie korzysta się w życiu codziennym. Niektóre z nich stały się archaizmami.

 

Tabela czasów w języku angielskim

(active voice)

 

 Tabela czasów w języku angielskim

W tych tabelkach są przedstawione formy (active voice) w języku angielskim. Skróty, których się używa, pomagają zrozumieć połączenia czasowników:

  • V – verb – czasownik;
  • V (+s, es) – czasownik z końcówką -s albo -es;
  • V...ed – kończy się na -ed;
  • V...ing – kończy się na -ing;
  • V2 – druga forma czasownika (past simple);
  • V3 – trzecia forma czasownika (past participle).

 

Wszystkie formy w języku angielskim (użycie)

Present

Past

Future

Simple

I work

I worked

I will work

Zwykła akcja powtarzająca się

I always close the window at night           

Prawa przyrody oraz zjawiska naturalne,naukowe wyniki, fakty

The sun rises in the east

Rutyna

Do you want to spend a lot

of money here?

Historie, anegdoty, komentarze sportowe, rewia

Then the prince rides on his horse and runs away.

Rozkład w pociągu, kinie.

The plane from London arrives at 17:40

Everything

Fakt lub zakończona akcja w czasie przeszłym

I went to Germany 2 years ago.

Kilka minęłych zdarzeń w pewnej kolejności

I woke up, took a shower,

and had a breakfast.

Akcja powtarzająca się w czasieprzeszłym.

Took English courses when I was 12.

Jednorazowa akcja w przyszłości

Akcja, która będzie  miała miejsce

w przyszłości

Will you be my friend?

Kolejność akcji w przyszłości

I will meet you and tell the whole story

Propozycje lun myśli odnośnie  przyszłości

I am afraid, the rain won’t stop soon

Decyzja podczas rozmowy

I will order a steak and chips, and you?

Obiecania, propozycje, groźby, prośby

Don’t worry. will be alright.

Continuous

I am working

I was working

I will be working

Akcja podczas rozmowy lub w teraźniejszości

I can not understand what you are talking about now

Akcja dotycząca czegoś w czasieteraźniejszym

She is studying at the institute

Sytuacja, która się zmienia

Is your Russian getting better now?

Sytuacja, która się zmienia

Akcjazaplanowana(znany czas i miejsce)

I am meeting my sister at 5 in the café

Akcjadotyczącabliskiejprzyszłości(z czasownikami ruchu) 

He is moving to another city.    

Wyrażenie oburzenia    

She is always interrupting me

when I am talking.

Długotrwała akcja w pewnym momencie w przeszłości

We were playing chess at 5 o’clock

Dwielubwięcejdługotrwałychjednoczesnych akcji w przeszłości.

He was playing piano and her sister was singing.

Dłuższa akcja przerywana przez inną (z reguły krótszą)

I was playing the piano when the telephone rang.

Opis atmosfery

She entered the door. Candies were burning in the corners and the smell of cigarettes was filling the room

Wyrażenie oburzenia

The boy was constantly playing tricks on his poor mother

Akcja odbywająca się w pewnym momencie wprzyszłości

This time next Sunday we will be flying to Hawaii

Akcja, którazgodniezmówiącym koniecznie będzie się odbywała w przyszłości.

He won’t be meeting you as he has fallen ill.

Grzeczne pytanie odnośnie Grzeczne pytanie odnośnie

Will you be using printer for long? I need to print a document promptly.

Perfekt

I have worked

I had worked

I will have worked

Akcja  w pełni skończona,jest związana z czasem teraźniejszym na podstawie wyniku tej akcji

We have bought a new car, so it is time to sell the old one

Akcja, która się zaczęła  wprzeszłościisię dalejkontynuuje

We have known each other since school years

Akcja, która się odbyła wcześniej od pewnego momentu w przeszłości.

By the end of the year she had learned to cook

Akcja, która się zaczęła w przeszłości i rwała do lub po pewnym momencie.

I got to know that Jakub and Marry had not met since our wedding

Akcja w przyszłości, która ię skończy w pewnym w pewnym momencie

I will have translated this article by noon.

Przypuszczenie w czasie przyszłym

The reader will have noticed any negative attitude to any form of nationalism.

 

Czasownik to be i Participle 2 są potrzebne dla formułowania strony biernej w języku angielskim. Poniżej jest przedstawiona tabelka:

 strony biernej w języku angielskim

 

Jedyną formą, która już nie istnieje, jest forma “Past Continuous Passive”. Ona nie jest używana, skoro nie ma potrzeby.

 

Czy można policzyć, ile form czasowych ma angielski?

Wyżej przedstawione tabelki dają tylko ogólne informacje. Nie da się policzyć wszystkie możliwe kombinacje czasów.

Na przykład, w języku japońskim znaczenie konstrukcji się zmienia w zależności od intonacji. W języku angielskim można zmienić sens zdania, używając słów wspomogających.

Sens może się zmieniać istotnie:

I want this dress.                       Chcę tą sukienkę.

I do want this dress.                  Bardzo chcę tą sukienkę.

Aspekty czasowe można wyrazić za pomocą wyrażeń, które opisują różne sytuacje w przeszłości i przyszłości. Najczęściej używane są trzy konstrukcje: „to be going to”, „to be about to”, „used to”.

Used to:  używa się dla wyrażenia niedawnej akcji lub okresu czasu, w którym się powtarzały się pewne rzeczy. W języku polskim dla precyzyjności używa się słowa „wcześniej”.

He used to go to the river.                            On wcześniej chodził do rzeki.

Agnieszka used to study English.                 Agnieszka wcześniej studiowała angielski

                                                                               (już nie studiuje).

W negatywnych lub pytajnych zdaniach „use” występuje jako zwykły czasownik. Bardzo podobnym czasownikiem jest „would”, którego się używa bardziej dla opisu akcji, które miały miejsce w przeszłości i się nie powtarzają. Na polski można to przetłumaczyć jako „zdarzało się”, „czasami”.

When he was a schoolboy, he would go to the theater. -  Jako uczeń czasami chodził do teatru.

Be about to:  opisuje zamiar zrobić coś w najbliższej przyszłości.

I am about to watch TV.               Za chwilę będę oglądał telewizję.

I was about togo outside when it started to rain.   Już chciałem wychodzić, jak nagle zaczął padać deszcz.

W pierwszym przykładzie akcja była dość przewidziana. Natomiast, w drugim chodzi o to, że akcja nie jest przewidziana. Jednak nie da się zmienić tego.To be going to:  akcje odbywają się w przyszłości bez zamiaru oraz możliwościvzmiany wyniku.

He is going to fall.                                                  On upadnie (ale nie planuje tego).

Lekarz mówi: He is going to die. (ale pacjent tego nie planuje). Podobnych kombinacji jest mnóstwo. Nie ma schematu, żeby się nauczyćwszystkich. One się tworzyły w ciągu lat. Ludzie uczyli się frazesów i zapamiętywali na podstawie ćwiczeń.

 alternatywne formy czasowe w języku angielskim

Podróż w czasie lub alternatywne formy czasowe w języku angielskim.

W wielkiej ilości naukowo-fantastycznych filmów jest tak zwana „podróż w czasie”. To jest mechanizm, który umożliwia podróż w czasie. Dlatego pojawiają się dodatkowe czasy „ Time Travel Tenses”, w których się nie dotrzymuje zwykłych zasad.

To polega na dodawaniu do słowa sylaby –ai.

he (she, it) isn’t – he (she, it) aisn’t;

he (she, it) didn’t – he (she, it) daidn’t.

Jeszcze istnieje tak zwany “Back-to-the-Future Tenses” (czyli z powrotem do przyszłości). To polega na kombinowaniu form czasowników między sobą.

This picture will have been being drown. - Do tego nie ma określonego tłumaczenia. Dosłownie można to wytłumaczyć jako: "ten obraz jeszcze nie został narysowany w przyszłości, (choć już teraz istnieje).

W tym przypadku zwykłe reguły nie funkcjonują. Takie coś ma ukryty, odwrotny sens. Konstrukcja ma coś wspólnego i z czasem teraźniejszym, i czasem przeszłym, tylko odwrotnie. Akcje w przyszłości wyprzedzają akcje w przeszłości. Konsekwencje pojawiają się wcześniej od przyczyny.

 opanować formy czasownika

Czy trudno opanować formy czasownika?

W większości języków formy czasownika są podstawą, więc chce się zrezygnować z tej części gramatycznej. Nie trzeba się poddawać. Z czasem pojawi się uczucie językowe.

To pojęcie wykorzystuje się lingwistami dla prawidłowego rozumienia zdań, frazesów, wyrażeń podczas rozmowy oraz tłumaczenia tekstu. Logika angielskiego polega na tym, że można tworzyć inne kombinacje na podstawie znajomości podstawowych. Nie trzeba więc się uczyć na pamięć czegoś. Stopniowo trudności znikną, i będzie chęć poznawać coś nowego w języku angielskim.

Trzeba więcej ćwiczyć oraz być kreatywnym, żeby formy czasowe były narzędziem dla tworzenia nowych form.

Oceń wiadomość