20 motywacyjnych wyrażeń w języku angielskim od ludzi sukcesu

17.04.2020

20 motywacyjnych wyrażeń w języku angielskim od ludzi sukcesu
Nauka języków

«Motywacja» jest tak znanym, ale dla wielu niezrozumiałym słowem. Ktoś powie, że motywacja jest tym, co inspiruje do nowych osiągnięć. Ktoś zapewnia, że motywacja jest niczym innym, jak chęcią pójścia naprzód, pomimo okoliczności. A ktoś będzie przekonany, że motywacja jest chęcią bycia od razu pierwszym. Wszystkie osądy będą słuszne, ponieważ pojęcie motywacji jest koncepcją zbiorową. Można to scharakteryzować jako wewnętrzny bodziec, siłę woli, jasność umysłu i pragnienie osiągnięcia celu. Tak, pojawią się pytania: czy potrzebuję tego? A może lepiej pozostać na tym samym poziomie? A co powiedzą inni? Te myśli zdecydowanie będą przeszkadzać osiągnięciu celu. Zatem motywacja jest w stanie pokonać wszystkie „ale” i „lub”, które pojawią się podczas “wspinaczki na szczyt”. 

20 motywacyjnych wyrażeń w języku angielskim od ludzi sukcesu

W poszukiwaniu magicznej pigułki motywującej ludzie biorą udział w szkoleniach, seminariach i różnych konferencjach. Na takich wydarzeniach można nie tylko zdobyć nową wiedzę, ale także naładować się niezbędną energią. Tam, w wypowiedziach innych ludzi można poczuć frazy, które staną się decydujące w życiu. Jeśli nie masz okazji uczestniczyć w takich wydarzeniach, przynajmniej znajdź motywujące cytaty i przestudiuj niektóre z nich. Jeszcze lepiej, wybierz krótkie cytaty motywacyjne w języku angielskim. Oczywiście z tłumaczeniem! Po zapoznaniu się z kilkoma odpowiednimi zwrotami będziesz w stanie pisać oryginalne eseje i ożywiać swoje wypowiedzi.

 

MOTYWACJA PO ANGIELSKU: TOP 20 CYTAT

 • «Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible», - Tony Robbins. Tłumaczenie: «Wyznaczenie celu to pierwszy krok w przekształcaniu niewidzialnego w widzialne». 
 • «Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else», - Les Brown. Tłumaczenie: «Weź odpowiedzialność za swoje życie. Wiedz, że tylko Ty sam możesz załatwić wszystko dla siebie, jak nikt inny». 
 • «Change your life today. Do not gamble on the future, act now, without delay», - Simone de Beauvoir. Tłumaczenie: «Zmień swoje życie już dziś. Nie ryzykuj przyszłością, działaj teraz, bezzwłocznie!». 
 • «Nobody ever wrote down a plan to be broke, fat, lazy, or stupid. Those things are what happen when you do not have a plan», - Larry Winget. Tłumaczenie: «Nikt nigdy nie planuje stać się biednym, grubym, leniwym lub głupim. Te rzeczy dzieją się, gdy w ogóle nie masz planu». 
 • «In order to succeed, we must first believe that we can», - Nikos Kazantzakis. Tłumaczenie: «Aby odnieść sukces, musimy najpierw uwierzyć, że możemy». 
 • «Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs», - Farrah Gray. Tłumaczenie: «Zbuduj własne marzenia, w innym przypadku ktoś inny zatrudni Cię do budowania swoich marzeń». 
 • «Do not wait, the time will never be «just right». Start where you stand, and work with whatever tools you may have at your command, and better tools will be found as you go along», - George Herbert. Tłumaczenie: «Nie czekaj, czas nigdy nie będzie „w sam raz”. Zacznij od miejsca, w którym stoisz i pracuj z dowolnymi narzędziami, które masz do dyspozycji, a lepsze narzędzia będą się pojawiać w miarę postępów». 
 • «The only way to do great work is to love what you do. If you have not found it yet, keep looking. Do not settle», - Steve Jobs. Tłumaczenie: «Jedynym sposobem na wykonanie świetnej pracy jest kochanie tego, co robisz. Jeśli jeszcze tego nie znalazłeś, szukaj dalej. Nie osiedlaj się». 
 • «If you fall asleep now, you will dream. If you study now, you will live your dream». Tłumaczenie: «Jeśli teraz zaśniesz, będziesz śnić. Jeśli uczysz się teraz, będziesz miał życie twoich marzeń». 
 • «Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful», - Joshua J. Marine. Tłumaczenie: «Wyzwania są tym, co czyni życie ciekawym, a pokonywanie ich sprawia, że życie ma sens». 
 • «The saliva that flow now will become the tears of tomorrow». Tłumaczenie: «Płynąca teraz ślina stanie się łzami jutra». 
 • «Opportunity does not knock, it presents itself when you beat down the door», - Kyle Chandler. Tłumaczenie: «Okazja sama w drzwi nie puka, ona pojawia się, gdy zbijasz te drzwi». 
 • «Though no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending», - Carl Bard. Tłumaczenie: «Chociaż nikt z nas nie może wrócić i zacząć od nowa, każdy może zacząć od teraz i stworzyć zupełnie nowe zakończenie». 
 • «Even now, your enemies are eagerly flipping through books». Tłumaczenie: «Nawet teraz twoi wrogowie chętnie przeglądają książki». 
 • «Small deeds done are better than great deeds planned», - Peter Marshall. Tłumaczenie: «Robione drobne czyny są lepsze niż planowane wielkie czyny». Lepiej zrobić jedną małą rzecz niż po prostu zaplanować dużą.
 • «I am thankful for all of those who said «NO» to me. It's because of them I'm doing it myself», - Albert Einstein. Tłumaczenie: «Jestem wdzięczny za wszystkich, którzy powiedzieli mi „NIE”. To przez nich nauczyłem się radzić z tym sam». 
 • «Not everyone can truly succeed in everything. But success only comes with self-management and determination». Tłumaczenie: «Nie każdy może naprawdę odnieść sukces we wszystkim. Ale sukces przychodzi tylko z samorządnością i determinacją ». 
 • «Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you did not do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover», - Mark Twain. Tłumaczenie: «Za 20 lat będziesz bardziej żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc porzuć wszystkie swoje zakazy. Złap wiatr w żagle. Podróżuj! Śnij! Odkrywaj!». 
 • «Studying is not about time. It's about effort». Tłumaczenie: «Nauka nie polega na czasie. Chodzi o wysiłek». 
 • «The hardships that I encountered in the past will help me succeed in the future», - Philip Emeagwali. Tłumaczenie: «Trudności, które napotkałem w przeszłości, pomogą mi odnieść sukces w przyszłości». 

Mamy nadzieję, że nasza lista okaże się pomocna. A następnym razem, gdy będą potrzebne motywacyjne napisy w języku angielskim — zastosuj je! Zrób sobie mały motywacyjny plakat w swoim pokoju lub zaprojektuj piękną ramę z hasłem. Motywujące cytaty w języku angielskim naładują Cię potrzebną energią, pobudzą siłę woli i zainspirują Cię.

Oceń wiadomość