Present Continuous. Zdania przykładowe

30.11.2020

Present Continuous. Zdania przykładowe
Edukacja szkolna
Nauka języków

Present Continuous lub czas teraźniejszy ciągły w języku angielskim przekazuje czynność, która odbywa się w czasie mowy. W ten sposób czynność odbywa się akurat w ten czas, kiedy o niej mówimy. To jest podstawowa zasada Present Continuous. 

Istnieją jednak wyjątki, kiedy ta forma czasowa jest używana do wyrażenia innych sytuacji i faktów, Opowiemy o tym szczegółowo w dalszej części artykułu.

Na początek zapamiętaj słowa znaczniki - okoliczności w zdaniu, które pomagają określić, którego czasu użyć. Tak więc, znaczniki słów kluczowych dla Present Continuous: 

 • now (teraz)
 • at the moment (w tym momencie)
 • these days (w te dni) 
 • nowadays (w dzisiejszych czasach)
 • today (dzisiaj) 
 • at present (obecnie) 
 • still (nadal)
 • currently (w tej chwili) 

 

Jak ułożyć zdanie w Present Continuous. Czasowniki posiłkowe

Czynność w Present Continuous jest przekazywana w sposób następujący:

1) Czasownik posiłkowy to be zmienia się w zależności od osoby, która wykonuje czynność: 

○ I am;

○ He/she/it is;

○ We, you, they are.

2) dodajemy końcówkę -ing do głównego czasownika znaczącego. 

Dlatego schemat zdania narracyjnego w Present Continuous wygląda następująco:

Podmiot + am / is / are + predykat-ing + drugorzędne elementy zdania.

Można również stosować skrócone formy czasownika posiłkowego i podmiotu. Na przykład: I'm, she's, it's, he's, they're, you're, we're.

Przykłady w zdaniach:

 • I am reading a newspaper now (Ja czytam gazetę teraz).
 • I’m talking with the manager on the phone at present (Ja rozmawiam teraz z menedżerem przez telefon).
 • He’s listening to his teacher at the moment (On w tym momencie słucha swojej nauczycielki).
 • Emma is still writing her task (Emma wciąż pisze swoje zadanie).
 • The children are playing football now (Dzieci grają teraz w piłkę nożną).
 • We’re passing two important exams these days (Obecnie zaliczamy dwa ważne egzaminy).

Zdania nie zawsze mają pewne znaczniki czasu. Dlatego o czynności w momencie wystąpienia dowiadujemy się z poprzedniego kontekstu. Zazwyczaj jest to zdanie rozkazujące, takie jak "Zwróć uwagę!", "Spójrz!", "Posłuchaj!" i tym podobne. Trzeba tylko być ostrożnym i analizować, kiedy czynność się dzieje. Na przykład:

 • Look here! A squirrel is climbing down the trunk (Spójrz tutaj! Wiewiórka schodzi w dół pnia).
 • Stop for a while and hear! The sea is roaring so breathtakingly! (Zatrzymaj się na chwilę i posłuchaj! Morze szumi tak fascynująco!)

Przedział czasowy obejmujący Present Continuous może wykraczać poza "ten moment". Ramy czasowe stają się szersze i mierzone są dniem dzisiejszym, kilkoma najbliższymi dniami, miesiącami, a nawet latami. Ważne jest, aby czynność była kontynuowana. Na przykład:

 • How are you? – Oh, I’m exhausted. I’m looking for a job all these months (Jak się masz? - Jestem zmęczony. Szukam pracy przez te wszystkie miesiące).
 • The scientific investigations are modernizing nowadays (Badania naukowe są modernizowane w dzisiejszych czasach).

W Present Continuous często występują zdania z dwoma różnymi czynnościami. Jeden z nich oznacza nawyk, drugi - długotrwałe działanie. Pierwsza ma formę Present Simple, druga - Present Continuous. Zdania przykładowe

 • I never talk while I am eating (Nigdy nie mówię, kiedy jem).
 • She tries to keep calm when she’s meeting vile people (Ona stara się być spokojna, gdy spotyka się z nikczemnymi ludźmi).

 

Jak tworzyć zdania przeczące w Present Continuous

W przypadku zdań z negacją, schemat pozostaje taki sam, tylko po pomocniczych am, is, are jest umieszczony not. Możliwe są skrócone opcje isn't, aren't.

Przykłady zdań przeczących w Present Continuous:

 • The police aren’t arresting the robber now (Policja nie zatrzymuje teraz włamywacza).
 • I’m not taking part in the discussion (Nie biorę udziału w dyskusji).

 

 

 

 

Jak zadać pytanie w Present Continuous. Przykładowe pytania

W pytaniach czasownik pomocniczy jest przenoszony do przodu. Wygląda tak:

Is / are + podmiot + predykat-ing + drugorzędne elementy zdania?

Pytania w czasie teraźniejszym w przykładach:

 • Is a girl dancing waltz? (Dziewczyna tańczy walca?)
 • Are you paying the hotel bill? (Czy płacisz rachunek hotelowy?)
 • Isn’t she singing with us? (Ona nie śpiewa z nami?)
 • Aren’t they cleaning the square? (Oni nie sprzątają placu?)

Jakie czasowniki nie są używane w Present Continuous?

Każda reguła ma swoje wyjątki. Wyróżnia się szereg czasowników, tzw. stative verbs, które wyrażają stan, a nie czynność. W szczególności są to czasowniki oznaczające:

 • zmysłów: feel, hear, see, smell, taste.
 • uczucia i emocje: appreciate, adore, love, sense, detest, like, dislike, enjoy, hate, forgive, loathe, forgive.
 • wyrażenie myśli: agree, believe, expect, think, understand, suppose.
 • inne czasowniki: appear, seem, belong, concern, contain, depend, have, know, mean, own, owo, need, fit, possess, preferer, require, want, wish, weigh, keep.

Wymienione czasowniki są zwykle używane w czasie Present Simple. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Zawsze należy wziąć pod uwagę kontekst (znaczenie) zdania jako całości. Ponieważ wspomniane czasowniki w niektórych przypadkach mogą oznaczać czynność. Porównaj treść zdań:

The food smells (pachnie, stan) bad.

Ann is smelling (wącha, czynność) her new perfume.

She sees (widzi, stan) everything very well through her glasses.

I’m seeing (spotykam, czynność) my colleague tonight.

Jerry has (ma, stan) got two houses.

He is having (je śniadanie, czynność) his breakfast at the moment.

I hear (słyszę, stan) some noise.

I’m hearing (słucham, czynność) a famous singer.

I feel (czuję się, stan)very well.

Kelly is feeling (dotyka, czynność) the wall in the darkness.

 

Szczególne przypadki użycia Present Continuous. Zasady i przykłady

Oprócz głównej zasady "momentu mowy", formę Continuous stosujemy do opisania następujących sytuacji i czynności:

Mówca chce podkreślić określony stan lub cechę charakteru danej osoby w tym konkretnym momencie. Zwykle dana cecha nie jest charakterystyczna dla osoby. Do przekazywania cech charakteru lub zachowania używa się czasownika "to be", który występuje w nietypowej dla niego formie Continuous.

 • You are being so rude with me these two days (Byłeś/łaś ze mną zbyt niegrzeczny przez te dwa dni)
 • I know he’s a calm boy but his behavior is being disgusting now (Wiem, że jest spokojnym chłopakiem, ale jego zachowanie jest teraz obrzydliwe).

Sytuacja jest nieco związana z pierwszą. Ale tutaj mówca wyraża rozdrażnienie, gniew, niezadowolenie z pewnych faktów, które zdarzają się bardzo często. Również po czasowniku pomocniczym dodaje się okoliczności czasu always, ever, constantly.

 • He is always leaving the light turned on (On zawsze pozostawia światło włączone).
 • I don’t get enough sleep. My little sister is crying all the time (Nie śpię wystarczająco. Moja młodsza siostra cały czas płacze).

Wyrażenie czynności, która trwa nieprzerwanie. Możemy tutaj zaliczyć stwierdzenie faktów na temat praw natury i przesady emocjonalne dotyczące zachowania ludzi. Podobnie jak w poprzednim przypadku, używane są słowa znaczników always, ever, constantly.

 • The Earth is ever spinning around the Sun (Ziemia zawsze krąży wokół Słońca).
 • My neighbour is constantly grumbling (Mój sąsiad ciągle narzeka.)

W przypadku uzgodnień dotyczących czynności/ środków, które mają się odbyć w najbliższym czasie. Pod względem znaczenia takie zdania należy przypisać czasowi przyszłemu, a według gramatycznego sposobu wyrażania czasownika - teraźniejszemu ciągłemu.

 • I’m visiting my relatives tomorrow (Jutro odwiedzam moich krewnych).
 • He is arriving in a few days (On przyjeżdża za kilka dni).

Jeśli jednak mówimy o harmonogramie i programach wydarzeń, używany jest Present Simple.

 • The train arrives at 10:30 (pociąg przyjeżdża o 10: 30).

Opis sytuacji, stanów, które ciągle się zmieniają, rozwijają. Uwaga koncentruje się na ruchu, postępie, rozwoju.

 • Days are becoming shorter in autumn (Dni stają się krótsze jesienią).
 • The air pollution is increasing extremely fast (Zanieczyszczenie powietrza rośnie niezwykle szybko).

 

Jaka jest różnica między Present Continuous a Present Simple?

Czynność, wyrażona w Present Continuous charakteryzuje się czasem trwania, nawet ciągłością. Ogólnie rzecz biorąc, wydarzenia odbywają się bezpośrednio w momencie opowiadania o nich.

Czynność w obecnym czasie prostym charakteryzuje się okresowością. Oznacza to, że jest to czynność z przerwami, która jest powtarzana okresowo, od czasu do czasu. Dlatego Present Simple ma następujące okoliczności czasu: always (zawsze), usually (zwykle), often (często), sometimes (czasami), seldom (rzadko) i inne.
Oceń wiadomość